Browsing by Subject การลงโทษ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การกระทำผิดซ้ำของผู้หญิงบุญรวย เมทนีกรชัย
2543การถอดถอนข้าราชการประจำจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540กฤตติกา ยุวนะเตมีย์
2551การทำคำพิพากษาที่เหมาะสมต่อการกระทำความผิดของเด็กขวัญพัฒน์ ธนะธรรมนิตย์
2553การนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญากัลยกร กิจมานะวัฒน์
2539การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้เพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทป่าไม้ดำริห์ โชตเศรษฐ์
2553การนำโทษที่มีลักษณะประจานมาใช้กับผู้กระทำความผิดรมณัย ไชยโกมินทร์
2552การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ศึกษาในกรณีการปราบปรามผู้กระทำความผิดยาเสพติดรายสำคัญนิติรัฐ พัสกรพินิจ
2551การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์โดยการกลั่นกรองการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษวัลลภา แก้วพนาสิริ
2549การเพิ่มความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมเอกสารราชการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการปลอมหนังสือเดินทางปวีณา จิรัฐติกร
2555การเพิ่มโทษกรณีการกระทำความผิดซ้ำในคดีสิ่งแวดล้อมณิชาภา จตุพัฒนกุล
2545ความเหมาะสมของการลงโทษ : ศึกษากรณีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คกอปรลาภ อภัยศักดิ์
2556ความไม่สอดคล้องในกระบวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)สุนิตา คงมั่น
2552บทบาทของบุคลิกภาพแบบใช้อำนาจ ประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็ก และสถานภาพของครูในการทำนายเจตคติต่อ และพฤติกรรมการลงโทษทางร่างกายและจิตใจในโรงเรียนยุวดี งามวิทย์โรจน์
2528ประสิทธิผลของการลงโทษในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครสุนันทา เชื้อชาติ
2552ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลในความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐดิษฐะพร ทรัพย์โมค
2557ปัญหาในการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการลักลอบนำ ยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามอื่นเข้ามาภายในเรือนจำและทัณฑสถานเพชรรัตน์ จีตนิยม
2547มาตรการทางกฎหมายในการใช้วิธีการคุมประพฤติแบบเข้มอรนิตย์ บุณยรัตพันธุ์, 2520-
2552มาตรการลงโทษทางภาษีเงินได้กรณีการเรียกเก็บเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรจรัสพันธ์ เลิศอุดมโชค
2552อนุภาคการให้รางวัลและการลงโทษในนิทานพื้นบ้านไทย : ลักษณะและความหมายเชิงวัฒนธรรมณีรนุช แมลงภู่
2555อำนาจในการบังคับโทษปรับและมาตรการทดแทนโทษปรับของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522พิณทิรา ทวีปัญญายศ