Browsing by Subject การวางแผนหลักสูตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 103  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Development of a world class MBA program in Japan by using blue ocean strategyMasako Tsuruta
2011Development of an English for Academic Purposes course using content and language integrated learning approach to enhance reading and writing skills of undergraduate studentsBurajt Phoodokmai
2007A development of the english oral communication course using the project-based laerning approach to enhance english oral communication ability of Kasetsart University studentsNawarat Siritararatn
2007A development of the English oral communication course using the project-based learning approach to enhance English oral communication ability of Kasetsart University studentsNawarat Siritararatn
2011Process design for new entrepreneur creation programTeerasak Korkiatiwanich
2008Use of needs assessment technique and quality function deployment for pharmacy curriculum designParinda Aisoonphisarnkul
2547กระบวนการและผลของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่อง : พหุกรณีศึกษาหลายพื้นที่ศุภมาส ลิมาวัฒนชัย, 2522-
2554กลยุทธ์การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนยุพา เวียงกมล อัดโดดดร
2550การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้เรียนสิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
2539การจัดหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครสุนิสา กาญจนนิยม
2542การนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ของโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีนิตยา บุตรศรี
2552การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยหนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
2555การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ละครของบ้านเรียนมรดกใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร
2549การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมพลังอำนาจภาคประชาชน ด้านความเป็นประชาธิปไตยกรภัค จ๋ายประยูร
2553การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกในหลักสูตรดนตรีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสิทธิพร สวยกลาง
2553การนำเสนอแนวทางการพัฒนากรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสุชาดา โสวัตร
2553การนำเสนอแนวทางการพัฒนาการสอนเปียโนระดับชั้นต้นของหลักสูตรเปียโนอัลเฟรดสำหรับสถาบันสอนดนตรีเอกชนในกรุงเทพมหานครธิรดา สุนทรนาค
2552การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขทุติยรัตน์ รื่นเริง
2547การปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนวิไลพร วงศ์ฤทธิ์, 2503-
2551การปฏิรูปหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม