Browsing by Subject การวิเคราะห์การจำแนกประเภท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2014MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSES IN OPTICAL SPECTROSCOPIC SENSOR ARRAY FOR DISCRIMINATING ORGANIC AND BIOLOGICAL SAMPLESRadeemada Mungkarndee
2533การกำหนดแนวแบ่งเขตภูมิภาคระหว่างภาคกลาง และภาคเหนือสุนีย์ แจ้งแจ่มจิตต์
2554การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือสำหรับการรายงานผลลัพธ์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยตัวผู้ป่วยสำหรับคนไทย ณ คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กนิษชานันท์ ช่วยเรือง
2552การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติค สำหรับข้อมูลระยะยาวศุภรัตน์ ดิษบรรจง
2546การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการวิเคราะห์การจำแนกกลุ่ม ภายใต้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเท่ากันและไม่เท่ากันเพ็ญศรี สุวรรณวัฒนภูมิ
2540การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกพหุวิภาค กับการวิเคราะห์จำแนกในการศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อระยะเวลาในการศึกษา และผลการประเมินวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิมล พลราช
2539การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างวิธีวิเคราะห์จำแนก กับวิธีวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก : กรณีศึกษาตัวแปรจำแนก วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาพัชรี เพ็งประโคน
2540ข้อตกลงในการทดสอบ MANOVA และ Discriminant analysis : สาระสำคัญ การทดสอบ และแนวทางการแก้ไขธีรเดช ฉายอรุณ
2551ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อต่างประเทศ : การวิเคราะห์จำแนกกุสุมา สารดี
2552ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชซีนก้องเกียรติ บุญเสริม
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะและระดับการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุจันทนี วีระชัย