Browsing by Subject การวิเคราะห์อภิมาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเรียนด้วยกิจกรรมตามกลยุทธ์การคิดอภิมานของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 : การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามนุชจรี ศรีเสวก
2547การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดวิจารณญาณวัยญา ยิ้มยวน, 2517-
2539การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ปรีดา เบ็ญคาร
2539การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ปรีดา เบ็ญคาร
2544การวิเคราะห์อภิมานคุณภาพของแบบสอบหลายตัวเลือก ที่มีรูปแบบของแบบสอบบริบทของแบบสอบ และวิธีการตรวจให้คะแนนต่างกันไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
2552การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษานฤมล อุดมคุณ
2549การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยที่เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบเฉลิมฤทธิ์ แกล้วกล้าหาญ
2551การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยเชิงผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพจารุพร สาธนีย์
2548การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยเชิงผลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลศิริพร คล้ายทิม
2551การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ : การเปรียบเทียบงานวิจัยตะวันตกและงานวิจัยในประเทศไทยจันอารีย์ คีรีวรรณ
2529การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัยสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2539การสรุปนัยทั่วไปของความตรงของแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การวิเคราะห์แบบเมทต้าธนาวุฒิ กำเหนิดดิษฐ์
2533การสังเคราะห์งานวิจัยของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดที่เกี่ยวกับวิธีสอนซ่อมนักเรียนที่เรียนช้าระหว่างวิธีที่ครูเป็นผู้สอน วิธีที่นักเรียนเก่งเป็นผู้สอน และวิธีใช้สื่อสำเร็จรูปในการสอน โดยการใช้วิธีการแบบอภิวิเคราะห์จรูญ จียโชค
2550การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ : การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหาทัศวรรณ คำทองสุข
2548การสังเคราะห์งานวิจัยด้านยาเสพติดด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานวิริณฑ์ กิตติพิชัย; เอกภพ ยานะวิมุติ; ธีรเดช ฉายอรุณ
2541การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์เนื้อหา : รายงานการวิจัยนงลักษณ์ วิรัชชัย; สุวิมล ว่องวาณิช
2542การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหานงลักษณ์ วิรัชชัย; สุวิมล ว่องวาณิช
2547การสังเคราะห์งานวิจัยที่วิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น : การวิเคราะห์อภิมานรัศนา จั่นสกุล, 2525-
2554การสังเคราะห์งานวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์กลุ่มแฝงพรทิพย์ พันตา
2541การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับองค์ประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2540 : การวิเคราะห์อภิมานสินีนาถ ตลึงผล