Browsing by Subject การศึกษาขั้นอนุบาล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Effects of synthetic phonics instruction using play based language learning on English word recognition ability of kindergarten learners in bilingual schoolDolly Sethi
2555การประเมินความต้องการจำเป็นของครูในการใช้วินัยเชิงบวกกับเด็กวัยอนุบาลพุทธรักษา ก้อนแก้ว
2542การพัฒนาการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาลรัตนา ธนธนานนท์
2549การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัยน้อมศรี เคท; ดวงเดือน อ่อนน่วม; จีระพันธุ์ พูลพัฒน์; พูนสุข บุณย์สวัสดิ์; วรสุดา บุญยไวโรจน์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์
2553การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมสำหรับเด็กอนุบาลยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
2551การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัชรีย์ ร่วมคิด
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้หลักฐานและการอิงสถานที่เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเด็กอนุบาลพัชราภรณ์ พุทธิกุล
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนสอนตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และวัฏจักรการสืบสอบหาความรู้เพื่อเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาลศศิธร จันทมฤก
2540การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับอนุบาล สำหรับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติปัทมา นาคะสนธิ์
2539การพัฒนาแบบสอบความสามารถพื้นฐานทางการเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาลอำภา อนุรักษ์วงศ์ศรี
2547การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถทางการขับร้องของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กวัยอนุบาลโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทางดนตรีของโคดายวิมลรัตน์ วิมลรัตนกุล
2540การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิส โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการจิรภรณ์ วสุวัต
2546การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมครูเรื่องการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางสมอง ในการจัดการเรียนการสอนชั้นเด็กวัยอนุบาลรุจิรัตน์ บัวลา
2558การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครอบครัวแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มีความต้องการพิเศษประภาศรี นันท์นฤมิต
2547การศึกษาการจัดการพฤติกรรมทีเป็นปัญหาของเด็กอนุบาลของครูประจำชั้นในกรุงเทพมหานครนัยน์ชนก ศรีทองสุข, 2522-
2542การศึกษาการจัดกิจกรรมเสรีของครูอนุบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานครแสงเดือน ตันเจริญ
2544การศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครจุฑาพร พุทธิวาส
2545การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคกลางพัชนี วังยายฉิม
2545การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศของคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5พันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ
2551การศึกษาการใช้คำถามของครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชนาภา แสงจำปา