Browsing by Subject การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
253070 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
2014A strategic planning model for developing open educational resourcesShu-hsiang Chen
2529การนำเสนอเป้าประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างพุทธศักราช 2528-2537ศิรินาถ บุณยสงวน
2512การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519มยุรี จารุปาน
2532การวิเคราะห์ภารกิจวิทยาลัยเอกชน ระหว่างปีพุทธศักราช 2513-2530วิไลลักษณ์ อิสระมงคลพันธ์
2539การวิเคราะห์วัฒนธรรมนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยนภาพร แก้วนิมิตชัย
2538การศึกษาอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยวิธีการสืบค้นเชิงธรรมชาติลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
2533การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและปัญหาจริยธรรม : รายงานผลการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช; สำอาง หิรัญบูรณะ; กุลวิตรา ภังคานนท์
2549ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2527คำบรรยาย เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะที่ 5เกษม สุวรรณกุล
2516พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไพฑูรย์ สินลารัตน์
2539ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในสายตาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจิตลาวัณย์ บุนนาค
2554รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบกสรินทร เชี่ยวโสธร
2530ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปราณี คูสกุล
2546วิกฤตยิ่งยวดของอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยจะอยู่รอดได้อย่างไรในศตวรรษที่ 21จรัส สุวรรณเวลา
2532สมเด็จฯ พระบรมราชชนกกับการอุดมศึกษาของชาตินงเยาว์ กาญจนจารี
2551แนวทางการพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยของรัฐแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครปิยพงษ์ คล้ายคลึง
2542แนวโน้มการจัดโปรแกรมนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า พ.ศ. 2543-2552วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
2543แบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทในมหาวิทยาลัยไทย : สังเคราะห์ในภาพรวม : รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)สุริชัย หวันแก้ว