Browsing by Subject การศึกษาต่อเนื่อง -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก และการวิเคราะห์อิทธิพลในการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 11ภิญโญ วรรณสุข
2542ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของครูบรรณารักษ์ ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
2531ความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นนท์มะลิ
2531ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตชนบทยากจน จังหวัดบุรีรัมย์สุขแก้ว คำสอน
2533สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน เมืองราดวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์วัฒนา ศิลปศร
2550แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้าอาชัญญา รัตนอุบล; รัตนา พุ่มไพศาล; เกียรติวรรณ อมาตยกุล; อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์; วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา; มนัสวาสน์ โกวิทยา; วรรัตน์ อภินันท์กูล; ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล