Browsing by Subject การศึกษา -- วิจัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540กระบวนการและการใช้ผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูนักวิจัยในโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเชิงสำรวจและรายกรณีประภัสสร วงษ์ดี
2558กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนฐิชากาญจน์ พัชรจิราพันธ์
2552กลยุทธ์การพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา : ภาคกลางตอนล่างกลุ่ม 2 และกรุงเทพมหานครกมลวรรณ ตังธนกานนท์
2558การจัดสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยเพื่อส่งเสริมความตั้งใจทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก: กลยุทธ์การพัฒนาจากการวิเคราะห์เอสอีเอ็มที่มีการจับคู่ตัวอย่างวิจัยสุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์
2531การนำวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณามาใช้ในกาวิจัยทางการศึกษาอลิศรา ศิริศรี
2560การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตครู : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุวิมล ว่องวาณิช; ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ; กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
2556การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาปาจรีย์ รัตนานุสนธิ์
2541การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐอาทิตยา ดวงมณี
2557การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขวราณี สัมฤทธิ์
2550การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัยสุกัญญา โฆวิไลกูล; สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม; อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
2549การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ
2539การพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัยทางการศึกษาสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2540การพัฒนาองค์ประกอบการประเมินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนปราณี นุ่นน้อย
2538การพัฒนาแบบสอบความสามารถด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาสุวัฒนา สุภาลักษณ์
2556การพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรู้สถิติของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่มีภูมิหลังเป็นตัวแปรกำกับ: การเปรียบเทียบระหว่าง PLS-SEM และ CB-SEMมารยาท โยทองยศ
2556การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบลุ่มลึกและความยึดมั่นผูกพันเพื่อความสำเร็จในการอ่านบทความวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสรียา โชติธรรม
2548การวิจัยในชั้นเรียน : มองปัจจุบันสู่อนาคตอุทัย ดุลยเกษม
2556การวิเคราะห์กระบวนการและปัจจัยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาครุศาสตร์: การวิจัยพหุกรณีศึกษาจริยาพร ทองดี
2554การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและการนำเสนอกระบวนการนำนโยบายวิจัยในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติในโรงเรียนธัญญภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง
2539การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ของครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผานิต วิมลรัตน์ปัญญา