Browsing by Subject การศึกษา -- หลักสูตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014THE DEVELOPMENT OF A CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING COURSE TO ENHANCE CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH COMMUNICATION ABILITY OF THAI UNDERGRADUATES IN THE INTERNATIONAL PROGRAMKhwanchit Suwannoppharat
2006The development of the intensive English course for Buddhist missionary monks using task-based instruction / Nopphawan ChimroylarpNopphawan Chimroylarp
2013PROPOSED GUIDELINES FOR DEVELOPING PRIMARY ENGLISH TEACHER TRAINING PROGRAMS FOR PROVINCIAL TEACHER TRAINING COLLEGES, KINGDOM OF CAMBODIAPum Chea
2008Secondary school social studies curriculum comparison for mutual understanding : cases of Thailand and SingaporeChie Sakaguchi
2550การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้เรียนสิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
2547การดำเนินการจัดหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนนำร่องโครงการกองทุนหมู่บ้านสืบสานด้วยโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดสุเพ็ญพร นิลชัย, 2516-
2554การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทยสุธนะ ติงศภัทิย์
2529การนำเสนอแนวการสร้างหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการครู สังกัดกรมอาชีวศึกษาวลัยพร ปิ่นวิเศษ
2516การประเมินผลหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลรามาธิบดีจินตนา โมกขะเวส
2545การพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษาชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
2557การพัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตรโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการลดความสูญเปล่าในการผลิตแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำหลักสูตรไปใช้ของครูระดับประถมศึกษานาฎฤดี จิตรรังสรรค์
2554การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาขาดนตรี และนาฏศิลป์ไทยวาสนา บุญญาพิทักษ์
2548การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษาเศรษฐภรณ์ หน่อคำ
2547การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลสุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล
2553การพัฒนารายวิชาการวาดภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ สำหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี
2548การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอนเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพของสมรรถนะทางปัญญา อารมณ์ และจริยธรรม ของนิสิตนักศึกษาวรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
2549การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพความผูกพันในการเลี้ยงดูเด็กเพ็ญศรี แสวงเจริญ
2559การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่อง ผ้าทอไทยทรงดำในบริบทร่วมสมัย ของจังหวัดสุพรรณบุรีกิตติศักดิ์ คนแรงดี
2540การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นสุดสายใจ ชาญณรงค์
2541การพัฒนาหลักสูตรพลเมืองศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากชุมชนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์