Browsing by Subject การสร้างบ้าน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปพัศพันธน์ ชาญวสุนันท์
2555กระบวนการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคารประเภทบ้านเดี่ยว กรณีศึกษา : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)รณกร ชมธัญกาญจน์
2556การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป กรณีศึกษา : ทาวน์เฮาส์สองชั้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)อุบล แย้มเกตุหอม
2544การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของผู้ที่ย้ายจากชุมชนใต้สะพานกรทิพย์ พฤกษ์ประเสริฐดี
2545การติดตามการก่อสร้างบ้านโดยใช้ "แบบบ้านเพื่อประชาชน" ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา แบบ "รางทอง"ศุภเชษฐ์ อึ้งอร่าม
2552การพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างและระบบโครงสร้างบ้านพอเพียงปราการ ภูมิผล
2554การศึกษากระบวนการทางวัฒนธรรมและรูปแบบทางกายภาพ เรือนพื้นถิ่นไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษา ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาสณัฐพร เทพพรหม
2555การศึกษาปัญหาและสาเหตุของข้อบกพร่องในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรกัญจน์ ทั่งทอง
2544การศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโครงสร้างไม้2x4นิ้วของออสเตรเลียเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างทั่วไปชินพงศ์ ลาภจิตร
2548การศึกษาเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างสำเร็จรูประบบเสาและคาน และระบบผนังรับน้ำหนักที่นำมาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเรือนแถว : กรณีศึกษา หมู่บ้านกานดา สมุทรสาครธฤษวรรณ บัวมาศ
2545การศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คาน กับการก่อสร้างแบบทั่วไป : กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียนสุกฤต อนันตชัยยง
2557การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานที่สร้างได้เร็วด้วยแรงคนลักขณา เล็กแหลมหลัก
2549การเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสา-คาน กับการก่อสร้างระบบเดิมนรินทร์ พุทธอารักษ์วงศ์
2553การเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยระบบโครงสร้าง เสา-คานเหล็กสำเร็จรูปกับระบบเดิมปกรณ์ สุวรรณคีรีขันธ์
2550ขั้นตอนการให้บริการรับสร้างบ้านโดยบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านโดยบริษัทที่เป้นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน : กรณีศึกษา บริษัท รอแยล เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทโฟร์พัฒนา จำกัดธนกาญจน์ ศรีเกษม
2554นวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างบ้านลอยน้ำอภิชิต กมลสันติสุข
2544บ้านสร้างบางส่วนในประเทศไทย : กรณีทุ่งสองห้องและเมืองใหม่บางพลีชวลิต นิตยะ
2556ระบบการก่อสร้างสาเร็จรูปทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น กรณีศึกษา : บริษัท โพสแอนด์พรีคาส จากัดจิราวัฒน์ หุตราชภักดี
2546แนวความคิดในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับครอบครัวขนาดเล็กด้วยการลดพื้นที่เปลือกอาคาร และค่าใช้จ่ายโดยรวมณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์, 2522-
2545แนวทางการออกแบบงานก่อสร้างบ้านแถวด้วยระบบประสานทางพิกัดชนินทร์ แซ่เตียว