Browsing by Subject การสื่อสารทางการแพทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.Nataphon Santrakul
2553กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียนเนตรธิรางค์ คะอูป
2543กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการดูแลเด็กออทิสติกปิยะนารถ จันทราโชติวิทย์
2544กลยุทธิ์การสื่อสารเพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยจิตเวชจรัสพร กิรติเสวี, 2522-
2550กลยุทธ์และกระบวนการรณรงค์โครงการ อย. น้อยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพมหานครสรรเพชญ ภุมรินทร์
2540การพัฒนาระบบการรับคำสั่งแพทย์ ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภูอังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ
2556การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์เพื่อการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานสำหรับนักวิชาการสาธารณสุขอัจฉรา บุญชุม
2551การรับรู้ความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์สุขภาพกรุณา จีนถนอม
2539การศึกษา ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสุกัญญา อามีน
2550การสร้างสารและวิธีการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสื่อต่างๆอารยา เปี่ยมไพบูลย์กุล
2545การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ทางการแพทย์ในประเทศไทยสิริพร วงศ์อุไร
2546การสื่อสารระหว่างสูตินรีแพทย์กับคนไข้ในการตรวจรักษาโรคจิตตาภรณ์ กล่อมแดง, 2523-
2549การสื่อสารเพื่อการสร้างความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผู้มาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธารน้ำแร่ โรงพยาบาลระนองพิงพรรณ สัจจา
2552การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอภิชา น้อมศิริ
2550การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยโยคะวรวีร์ มิตรธรรมพิทักษ์
2549การสื่อสารในเครือข่ายของโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้านชัยวัฒน์ ล้วนคงสมจิตร
2546การเปรียบเทียบการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคซาร์สของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ประพิมพร หิรัญพฤกษ์
2543การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครวันเพ็ญ ปรีติยาธร
2552การใช้สื่อของผู้ปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อเสริมการบำบัดณิชชารีย์ เดชส่งจรัส
2552ความรู้ แรงจูงใจ ความตระหนัก พฤติกรรมเพื่อสุขภาพและพฤติกรรมการสื่อสารเชิงสุขภาพของผู้บริโภคแพรไพลิน ศุกลรัตนเมธี