Browsing by Subject การสื่อสารสาธารณสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2014KNOWLEDGE ATTITUDE AND PRACTICE TOWARDS THE CAMPAIGN 'EAT HOT FOOD, USE SERVING SPOON, AND ALWAYS WASH YOUR HANDS' AMONG FOOD CONSUMERS IN CHULALONGKORN UNIVERSITY'S CANTEENS BANGKOK THAILANDKunlanant Senkham
2547กระบวนการสร้างกระแสการออกกำลังกายผ่านสื่อมวลชนของกระทรวงสาธารณสุขณัฏฐณิชา นาคงเมือง, 2522-
2549กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในสาวประเภทสองของศูนย์ซิสเตอร์ เมืองพัทยากันทกา กิตติภราดร
2552การพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาวะของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านนฤมล ใจดี
2546การรับรู้การรณรงค์ "30 บาทรักษาทุกโรค"บุญธิดา บุญญธัญญกุล
2541การวิเคราะห์การใช้การ์ตูนสื่อความหมาย เพื่อการรณรงค์โรคเอดส์ (พ.ศ.2535-2539)มณเฑียร ศุภโรจน์
2539การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์สมชัย จันลองจับจิต
2545การสื่อสาร ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับการแพทย์แผนไทยของประชาชนตำบลกมลา ต่อการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ของสถานีอนามัยตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตภรณี กันภัย
2527การสื่อสารเพื่อการเจริญพันธุ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีที่มีบุตรมากธารินี รอดสน
2555การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว
2550การเปิดรับข่าวสาร ความเครียด และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเอื้องฟ้า ซื่อสัตย์
2524การเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุขมูลฐาน ด้วยเอกสารเผยแพร่เรื่อง อนามัยครอบครัว กับผลสัมฤทธิ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ลักขณา มนธาตุผลิน
2539การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ผ่านสื่อพื้นบ้านเพลงซอนารีนารถ กิตติเกษมศิลป์
2526การแพร่กระจายข่าวสารสาธารณสุขในระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ภูมิคุ้มกันโรคในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมามันธนา หิมกร
2528ประสิทธิผลของสื่อ ในการให้ความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันโรคแก่มารดาหลังคลอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลราชวิถีวชิราภรณ์ เรืองไพบูลย์
2539ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้น้ำหยดเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม เพื่อลดป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากมงคล ปิยสิริวัฒน์
2534ผลของการเสนอความน่ากลัว การให้คำแนะนำอย่างละเอียดโดยใช้วีดิทัศน์ และการให้เอกสารแนะนำต่อความเชื่อด้านสุขภาพ ความตั้งใจที่จะปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีโสพิน อมรจิตรานนท์
2537สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมพร พรจันทร์
2551เว็บไซต์สุขภาพ การสื่อสารสุขภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์ และคุณภาพข้อมูลในเชิงการแพทย์ และสาธารณสุขมุทิตา โพธิ์กะสังข์
2553แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ในการรณรงค์ "โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่"ฉัตรนภา อำพลพีรพันธ์