Browsing by Subject การสื่อสารในองค์การ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 69  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011The organizational communication and job satisfaction of Thai employees in Koren transnational companies in BangkokNarunan Wonwittayakamjon
2548กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ของโรงงานอุตสาหกรรมแม่สีผสมพลาสติกปริญดา ลี้รัตนพานิชย์
2550กระบวนการสื่อสารในการขัดเกลาทางสังคมของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพัทธพีร์ มะลิสุวรรณ
2553กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าภายในองค์กรและพฤติกรรมของพนักงานพิชากร ว่องวิชญกร
2552กลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยภัทราวรรณ จูฑะพันธุ์
2538การตรวจสอบการสื่อสารในองค์กรอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท; เมตตา วิวัฒนานุกูล
2545การตอบสนองของผู้รับสารที่มีต่อรายการสารคดี "สำรวจโลก"ณรรฐพงษ์ ผู้ภักดี
2542การติดตามข่าวสารกับความพึงพอใจในการสื่อสารและการทำงานของพนักงานเครือซิเมนต์ไทยในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจโชติหทัย นพวงศ์, 2513-
2546การตีความพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศในหมู่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรไทยชลธิชา อึงคนึงเดชา, 2521-
2546การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามเวทิต ทองจันทร์, 2516-
2550การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธนินี เตรียมชัยศรี
2531การพัฒนากระบวนการสื่อสารในองค์การของกระบวนการยุติธรรมทางศาล เพื่อไขปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดลำปางวิทยา อังเรขพาณิชย์
2550การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีต่อการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีที่มีผลงานดีต่อเนื่องสิตางศุ์ สุนทรโรหิต
2545การรับรู้ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อความสามารถในการสื่อสารของผู้บังคับบัญชา เฉพาะในกลุ่มธุรกิจจัดจำหน่าย เครือซิเมนต์ไทยสกนธ์ นาคใหม่
2541การวิเคราะห์วาทกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปให้กับพนักงานขององค์การโทรทัพท์แห่งประเทศไทยดวงใจ ธรรมโชติโก
2543การสร้างแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับ ความสามารถในการสื่อสารระดับกลุ่มในองค์กรไทยวิรยา ขุนพรหม
2550การสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)กานต์มณี แสงศรีจิราภัทร
2546การสื่อสารภายในองค์การเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)อุรชา กาญจนวิทย์
2547การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตกสมสุดา ศรีวัฒนานนท์, 2522-
2539การสื่อสารระหว่างหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องกับความพึงพอใจในการทำงานชุตินธร สุตานนท์