Browsing by Subject การสื่อสาร -- แง่สังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนของ "ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน"น้ำเพ็ชร ฉลูกัลป์
2549กระบวนการสื่อสารในการบังคับใช้มาตรการเพื่อยุติการผสมสารเร่งเนื้อแดงในอาหารสุกรภาวดี ใจอ่อนน้อม
2543กระบวนการสื่อสารในการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540ชิตาพร กันหลง, 2518-
2546กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนจันท์สุดา ตันติวิชญวานิช, 2521-
2550กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรีนนทญา หงษ์รัตน์
2550การพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารเชิงวัจนะและอวัจนะของเด็กไทยอายุ 13 - 15 ปีเกสรี ศิริเลิศชัย
2553การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น" : ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทยณัฐสุพงศ์ สุขโสต
2553การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทยกำจร หลุยยะพงศ์
2549การสื่อสารเชิงพาณิชยศิลป์ในรายการเรียลิตี้โชว์ ยูบีซี อะคาเดมี แฟนเทเซียเยาวนาฏ ตันตินีรนาท
2555การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมสีเขียวของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ
2553การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL"ลลิตา จิตต์การุญ
2555การสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เรื่องข้าว ของบริษัททีวีบูรพาธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล
2560การเล่าเรื่องแบบทรานส์มีเดียกับการสร้างความผูกพันร่วมในการสื่อสารประเด็นทางสังคมมรรยาท อัครจันทโชติ
2553บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์ในการสืบทอดวัฒนธรรมอาหารเอื้องอริน สายจันทร์
2551บทบาทสื่อพิธีกรรมในการอนุรักษ์แม่น้ำป่าสักของชาวไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
2551ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ตาลโตนดของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีพรพิมล สงกระสันต์
2554ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทยวารุณี ณ นคร
2556เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชังมัทนา นันตา
2546แบบแผนการเปิดรับสื่อมวลชนและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างพัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์, 2521-