Browsing by Subject การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2529การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2554การกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยโพรบิทแบบเกาซ์เซียนคอพพูลากรกฎ วัฒนวีร์
2554การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยงจารุตา ฤทธิ์เดชะ
2552การทดสอบอัตรการลู่เข้าของการสุ่มตัวอย่างแบบฮิตแอนด์รันบนบริเวณคอนเวกซ์ที่มีขอบเขตจำกัดพัชรี วงศ์พงศาลี
2550การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนของแผนแบบการทดลองสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์ด้วยวิธีบูตสแตรปบำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์
2546การประมาณค่าเฉลี่ยด้วยค่าประมาณอัตราส่วนของประชากรอันตะณรงค์ ชัยประยูรหัทธยา, 2521-
2542การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ธีระวัฒน์ สุขีสาร
2558การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละชั้นภูมิสุวัฒน์ ปลื้มอารมณ์
2558การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้นโดยสุ่มหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่งแบบกำหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด: กรณีศึกษาแผนการสำรวจการเรียนกวดวิชาของนักเรียนไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ
2551การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตสำหรับตรวจจับหนอนแบบกราดตรวจเลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์
2529การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจตัวอย่างสุชาดา กีระนันทน์
2538การเปรียบเทียบการประมาณขนาดประชากร เมื่อมีการเลือกตัวอย่างแบบแคบเจอร์-รีแคบเจอร์วิไลลักษณ์ เฮ้ง
2553การเปรียบเทียบการลู่เข้าของลูกโซ่มาร์คคอฟมอนติคาร์โลสำหรับการอนุมานเชิงเบส์เมื่อการแจกแจงภายหลังเป็นแบบปกติที่ถูกตัดหางพงศ์ศักดิ์ สถิตรุ่งพรชัย
2539การเปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบหลายขั้นตอน ระหว่างวิธีสุ่มแบบง่ายกับแบบมีระบบสุกัญญรัตน์ คงงาม
2551การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟและตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนความควรจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดที่ปัจจัยทดลองสุ่มภัทราพร ทองนิ่ม
2553การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีฮิตแอนด์รัน และการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีกิบส์สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเบส์ไรยา พลเสน
2542การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบช่วง สำหรับค่าสัดส่วนของการแจกแจงแบบทวินามสงขลา สำเภาเงิน
2559การเปรียบเทียบวิธีลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โลสำหรับการอนุมานแบบเบส์เมื่อมีเงื่อนไขบังคับเชิงอันดับณภัชนันท์ อุทธโยธา
2552การแปลงข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบ Box-cox สำหรับแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด ที่มีความไม่เป็นเอกภาพของความแปรปรวนพุทธธิดา ภู่ตระกูล