Browsing by Subject การสูบบุหรี่

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Effect of smoking on the peri-implant bacterial ecologyManeerat Kuptanon
2010Knowledge, attitudes and practices (KAP) on cigarette smoking among adult Myanmar migrant workers: a case study in Ratchaburi province, ThailandAung Myin Ko Ko
2015PREDICTING FACTORS OF QUIT ATTEMPT AND SMOKING STATUS IN SCHIZOPHRENIC SMOKERSOrrawan Khongtor
2553การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายจินตนา สรายุทธพิทักษ์
2552การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่น และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
2553ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์บางชนิดในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกตามสถานะการสูบบุหรี่เบญจพร มีหลีสวัสดิ์
2546ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยในโรคจิตเภท ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาธัญชนก จิงา
2555ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน การแสวงหาการสัมผัส สุขภาวะทางจิตกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ประภัสสร ปูธิปิน; พัชราวรรณ เพียรพิจิตร; สริตา กรุงแก้ว
2535ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยากับการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานครอุไร สุมาริธรรม
2553ประสิทธิผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ที่มีต่ออารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่สุนิสา ถาวรวงศ์สกุล
2554ประสิทธิผลของสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปีวรารัฐ กีฬาแปง
2543ประสิทธิผลของเว็บไซต์โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ
2550ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ของนักศึกษาวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคใต้ตอนบน ประเทศไทยปรียาพร ชูเอียด
2555ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของข้าราชการตำรวจเขมิกา ปาหา
2553ผลกระทบของการขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ต่ออุปสงค์บุหรี่ผิดกฎหมายพชร สิทธิชัย
2540ผลของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจสามแบบต่อการเปลี่ยนเจตคติ ความเชื่อ เจตนา และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ ในการเซ็นชื่อเข้าหน่วยรักษาผู้ติดบุหรี่มันทนา เกวียนสูงเนิน
2552ผลของการสูบบุหรี่ต่อรูปแบบการทำลายอวัยวะปริทันต์ในชาวไทยกลุ่มหนึ่งลีล่า เลาหวิรภาพ
2551ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ในวัยรุ่นตอนต้นศิริพร ชวนชาติ
2547ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารชั้นประทวนจิตติมา ทุ่งพรวญ, 2521-