Browsing by Subject การหางาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การสื่อสารเพื่อแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับงานของผู้ตกงาน จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปี 2540ศิราธร รุ่งฉาย
2555ความต้องการทำงานของผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550ธาราทิพย์ พ่วงเชียง
2549ความวิตกกังวลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการหางานทำของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล
2529ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการสื่อสารเพื่อแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับงานในต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะคนงานที่เดินทางไปทำงานในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางวรรณพร เนตรอำนวย
2542ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการของผู้หางานจรัสลักษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ