Browsing by Subject การเงินระหว่างประเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Impact of foreign exchange policies of Asian countries on the world economyNuchit Pruektanakul
2544การเบี่ยงเบนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงดุลยภาพ : การใช้แนวคิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจมหภาคสุโชติ เปี่ยมชล
2528ความต้องการเงิน จากต่างประเทศเพื่อชดเชยปัญหาทางการค้าลัดดาวัลย์ พงศ์ทิพย์สุคนธ์
2539ความเป็นไปได้ของระบบการเงินอาเซียน : บทเรียนจากระบบการเงินยุโรปพิมพร จึงสวนันทน์
2551ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างไทยกับมหาอำนาจทางการเงิน : กรณีศึกษา วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540ธันย์ชนก ศิวบุณยวงศ์
2542ปัจจัยกำหนดและผลกระทบของเงินทุนต่างประเทศภาคเอกชนต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยพรชัย ทรัพย์ยิ่ง
2540ผลของเงินทุนไหลเข้าจากต่างชาติที่มีต่อการออม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปี 1975-1996ธิดารัตน์ โชคสุชาติ
2543มาตรการทางกฎหมายใช้เพื่อการบรรลุสู่สหภาพเศรษฐกิจและการเงินของสหภาพยุโรปกฤติยา ปิ่นทองคำ
2540เงินทุนเคลื่อนย้ายจากต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของไทยยวดฤทธิ์ เธียรตระวัน