Browsing by Subject การเปิดรับข่าวสาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 161  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาศศิพันธุ์ ไตรทาน
2544กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดงานแสดงโชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร, 2518-
2552กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข่าวสารการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในภาคอีสานวิชชุดา ไชยยศ
2542กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการรณรงค์แยกประเภทขยะ ของสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานครพิมพ์ใจ ปัทมสันติวงศ์
2547กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุขพิริยาภรณ์ แววจินดา, 2521-
2547กลยุทธ์การสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมลัลธริมา เกื้อสกุล, 2514-
2541กลยุทธ์และประสิทธิผลของแผนการรณรงค์โฆษณาโครงการเสริมสร้างความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค "อย.ปกป้องสิทธิ์"สุชัญญา ลิ่มสกุล
2547กลยุทธ์และผลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกภาวิณี เตรียมชัยศรี, 2523-
2542การกำหนดวาระของหนังสือพิมพ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2542จิดารัตน์ แดงเดช
2539การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิทธิพร ตันปัทมดิลก
2542การติดตามข่าวสารกับความพึงพอใจในการสื่อสารและการทำงานของพนักงานเครือซิเมนต์ไทยในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจโชติหทัย นพวงศ์, 2513-
2547การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับไข้หวัดนกและการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจสัตว์ปีกรัตนาภรณ์ ทองอรุณนิกูล, 2520-
2545การประชาสัมพันธ์กับการยอมรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคทิพย์มณี ไชยไพบูลย์วงศ์, 2525-
2551การพึ่งพาและการใช้ประโยชน์ข่าวสารและความรู้ด้านการเกษตรจากสื่อใหม่ของเกษตรกรไทยสุวัฒน์ชัย กิจวรพัฒน์
2538การรับรู้ และการจดจำภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ และพฤติกรรมการซื้อและใช้ยาแก้ปวดลดไข้ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตกรุงเทพมหานครนิศากร ตัณลาพุฒ
2539การรับรู้ของชาวพุทธต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ กับการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนรัตนวดี เทพช่วยสุข
2539การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสิทธินันท์ มานิตกุล
2552การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสุภาภรณ์ จันทร์พวง
2551การรับรู้ความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์สุขภาพกรุณา จีนถนอม
2552การรับรู้เนื้อหาและวิธีการนำเสนอของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์วิไลพร หวังบุญชัย