Browsing by Subject การเรียนรู้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 205  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014THE EFFECTS OF A RESEARCH-BASED LEARNING APPROACH INTEGRATED WITH SELF-MONITORING TO ENCHANCE CRITICAL READING SKILLS OF THE UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTSRassarin Srisirasasipon
2012Effects of scaffolded reading experience instruction on English reading ability of Thai students in physical education programPrasani Solihee
2012Knowledge management and learning process of community food product productionWattanapong Luechoowong
2553กรณีศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในอุดมศึกษาวิชญา ผิวคำ
2555กระบวนการจัดการเรียนรู้และสัมฤทธิผลของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครพฤกษา ไสยกิจ
2546กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา หมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงครามนันทนุช สังวาลย์
2555กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์
2546กัลยาณมิตรนิเทศสุมน อมรวิวัฒน์
2532การทดลองใช้วิธีการกิจกรรมทางกายในการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาเตือนใจ ทองสำริต
2555การนำเสนอระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บล็อกด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมเพื่อสร้างความสามารถในการเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุขบัวงาม ไชยสิทธิ์
2541การนำเสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาประชาสังคมสำหรับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาสัก เต๊ะขันหมาก
2545การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ แบบร่วมมือในองค์กรบนอินเทอร์เน็ตสรวงสุดา ปานสกุล
2540การนำเสนอรูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้วิมลลักษณ์ ชูชาติ
2549การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมพลังอำนาจภาคประชาชน ด้านความเป็นประชาธิปไตยกรภัค จ๋ายประยูร
2546การนำเสนอแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเขตบางขุนเทียนจุรีพร กาญจนการุณ
2554การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมผู้สร้างสรรค์พุทธศิลป์เพื่อการธำรง และการสืบต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์พุทธศิลป์วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
2554การนำเเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6สุภัชชา โพธิ์เงิน
2547การปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนวิไลพร วงศ์ฤทธิ์, 2503-
2543การประเมินการเรียนรู้ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายศิริชัย กาญจนวาสี
2549การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศิริยุภา พูลสุวรรณ; บุปผา เมฆศรีทองคำ; สาลิกา เมธนาวิน; ภัทรพร ภัทรโยธิน