Browsing by Subject การแนะแนวอาชีพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2513การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนิสิตปีสุดท้าย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุณารัตน์ ธรรมมิโกมินทร์
2553การพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาญวิทย์ พิรุณสาร; ภัททะรินทร์ เตชะสุริยะมณี; สุทธิพร มรรคไพสิฐ
2557การพัฒนาโมเดลการวัดทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในศตวรรษที่ 21ชนัดดา เทียนฤกษ์
2557การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านอาชีพ การรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพ และความสอดคล้องในตนด้านเป้าหมายการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกัญญาภัทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2540การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11พล สำลี
2529การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในภาคใต้นิภา วัธนเวคิน
2532การเปรียบเทียบผลของการใช้แบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเองและโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือ ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิภา เกตุเทพา
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของผู้ปกครองด้านอาชีพ และความลังเลใจในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่านบุณฑริกา ลิ่วเฉลิมวงศ์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการสำรวจอาชีพและความแน่ใจทางอาชีพในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีอุปสรรคในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพเป็นตัวแปรควบคุมณัฐนันท์ มั่นคง
2554ประสบการณ์ของการตัดสินใจไม่ได้ในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้ายกมลวรรณ อึงรัตนากร; ณิชาภัทร จรัสอาชา; อภิญญา สิทธิมงคลการ
2535สารนิเทศอาชีพจริยา จารุรักษ์
2557อิทธิพลของสัมพันธภาพในครอบครัวต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยภัทรพร ว่องเจริญ; ภาณิชญาดา ทองคำสุข; ภาณุเดช สายแสน
2518แผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน ม.ศ. 5จุมพล หนิมพานิช