Browsing by Subject การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2015THE IMPROVEMENT OF FIXED AMBIGUITY RESOLUTION RATE IN GPS KINEMATIC POSITIONING MODE USING GENETIC ALGORITHMSPanithan Srinuandee
2008Parallel approach to genetic algorithms for evolvable hardwareYutana Jewajinda
2542การจินตทัศน์ข้อมูลในระหว่างการวิวัฒนาการของผลเฉลย ที่ได้จากกำหนดการเชิงพันธุกรรมยอดธง รอดแก้ว
2550การทำนายตำแหน่งสไปลไซต์โดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจและแบบจำลองมาร์คอฟสืบกุล กาญจนสุกร์
2543การปรับปรุงความทนทานของโปรแกรมหุ่นยนต์โดยใช้การรังควาน และการสุ่มในวิธีกำหนดการเชิงพันธุกรรมธนัท สุขกาญจนนท์
2548การพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมนุกูล โชตเศรษฐ์, 2514-
2552การระบุและการประกอบหน่วยการสร้างในขั้นตอนวิธีประมาณการแจกแจงเฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร
2541การเพิ่มความทนทานของวิธีการเรียนรู้แบบกำหนดการเชิงพันธุกรรม โดยการปรับพารามิเตอร์สำหรับปัญหาการนำร่องหุ่นยนต์มาเรีย ประทีปทองคำ
2555การใช้การคำนวณแบบหลายระดับความละเอียดเพื่อปรับพารามิเตอร์ของสภาพแวดล้อมแบบปรากฏขึ้นเองในเกมชาตา ซาลวาลา
2544การไขว้เปลี่ยนในการกำหนดการพันธุกรรมสำหรับโปรแกรมหุ่นยนต์สุพจน์ เฮงพระพรหม
2542ผลกระทบของขนาดของต้นไม้เริ่มต้นที่มีต่อ ค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณของกำหนดการเชิงพันธุกรรมขนิษฐา หุตะเมขลิน
2551วิธีออปชันจริงในการหาเวลาหยุดเหมาะสุดของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสุนิสา ริมเจริญ
2552หน่วยการสร้างในการคำนวณเชิงวิวัฒน์เพื่อแก้ปัญหาหลายจุดประสงค์จิระเดช พลสวัสดิ์