Browsing by Subject การใช้ที่ดินในเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การควบคุมการขยายตัวตามแนวถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาถนนศรีนครินทร์สุลักษณ์ สังข์รุ่ง
2545การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวรันธร ประสานสารกิจ
2542การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในย่านบางลำภู อันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวธีระ เยี่ยงวิศวกูร
2546การใช้ประโยชน์ที่ดินและการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาย่านสีลม สาทรกมลรัตน์ บำรุงตน
2541การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT ในการศึกษาการใช้ที่ดินในเมือง และภูมิภาคของกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง : โครงการวิจัยศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
2540ความเหมาะสมด้านกายภาพของการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีนิกร ด้วงทรง
2540บทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษา พัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานครกษมา วรรณศิลป์
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครชานน กิติโสภากุล
2552ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนพื้นที่ปกคลุมอาคารต่อพื้นดินในย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานครสิทธิโชค สุระตโก
2554รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเชิงนโยบายพื้นที่กึ่งสาธารณะของโครงการเอกชน : ย่านธุรกิจศูนย์กลางเมืองกรุงเทพมหานครมัญชุตา กัญชนะ
2539วิวัฒนาการที่อยู่อาศัยแบบเบาบางมาสู่แบบหนาแน่น ในแขวงคลองเตยgเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครสรรเพชญ นนทภักดิ์
2539ศักยภาพในการพัฒนาที่ดินรอบสถานีรถไฟโพธินิมิตร เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกรกฎ ยอดศึกษา
2550แนวทางการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่โล่งว่างในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์ธีรวิทย์ นิลสุก
2525แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานครจิระ จิตรกร
2544แนวทางการปรับปรุงย่านประตูน้ำฝั่งตะวันออกรัฐภูมิ ปาการเสรี