Browsing by Subject การใช้น้ำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Modeling and optimization of a rinsing process for machinery productionSoottiwan Noksa-nga
2546การวางแผนจัดสรรน้ำภายใต้การใช้น้ำร่วมในพื้นที่โครงการชลประทานชัณสูตรดนัย จำปานิล
2544การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิตรินลี่ ลิมปิศิริสันต์
2549ต้นแบบการสร้างพลังงานของระบบสุขาภิบาลสริธร อมรจารุชิต
2554ผลของการจัดการเรียนการสอนเรื่องน้ำโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อพฤติกรรมการใช้น้ำตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กวัยอนุบาลบุญฤทธิ์ บุญยงมณีรัตน์
2550ผลของการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อความสมดุลของน้ำในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนประภาพร พลอยยอด
2549ผลของการใช้น้ำของพืชที่มีต่อการเกิดดินเค็มในอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาภาษิตา ทุ่นศิริ
2546สภาพความแห้งแล้งในลุ่มน้ำยมอมเรศ บกสุวรรณ, 2518-
2546สภาพความแห้งแล้งในลุ่มน้ำยมอมเรศ บกสุวรรณ
2539แนวทางการจัดการน้ำสำหรับการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองเมธาพันธ์ ชาลีกุล
2552แบบจำลองการใช้น้ำเพื่อการจัดการน้ำในระยะการเติบโตทางลำต้นและใบของถั่วเหลืองที่ปลูกในสภาพดินร่วนเหนียวภัคพรรณ พานิช
2546โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียงทวีวงศ์ ศรีบุรี; พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; เสถียร รุจิรวนิช; ธีรพล คังคะเกตุ; ลือชัย ครุธน้อย; ทรงกฤษณ์ ประภักดี