Browsing by Subject การให้คำปรึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Development of Multi-component Counseling Program for Enhancing Resilienceamong Thai Caregivers of Older Person with DementiaThidajit Maneewat
2552กระบวนการสื่อสารให้คำปรึกษาขององค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายธัญพร ศรีคช
2555การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติจุฑารัตน์ พงษ์ภัทรินทร์
2554การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ ตามกระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของครูประจำการ ในการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกอบสุข คงมนัส
2549การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะเรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานภิญญาพัชญ์ กาวินคำ
2555การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
2557การรับรู้ประสบการณ์ด้านจิตใจของพนักงานภายหลังได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธกวีไกร ม่วงศิริ
2537การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามทฤษฎีของวินสตันและคณะสุรัสวดี มุสิกบุตร
2544การศึกษาการให้คำแนะนำในภาษาไทยอิศเรศ ดลเพ็ญ
2547การศึกษาประสบการณ์ทางกายและจิตใจของผู้ฝึกปฏิบัติหะฐะโยคะวสี ศรีชลาคม, 2524-
2553การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายวัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ
2552การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธสุภาพร ประดับสมุทร
2540การเพิ่มประสิทธิผลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหอบหืด โดยการให้คำปรึกษาแนะนำในโรงพยาบาลตำรวจสุภารัตน์ ปัญญาปัตโชโต
2541การให้คำปรึกษาหารือในการปรับปรุงการเขียนเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามกรณีศึกษาของนักศึกษาที่ความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อนอัจฉรา วงศ์โสธร
2542การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรแก่ผู้ป่วยเดินได้โรคความดันโลหิตสูง ที่โรงพยาบาลไชยาฐิติมา ชูเทพย์
2546ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศรีวรรณ จิตรานนท์
2546ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลัดดา เหลืองศศิพงษ์
2551ประสบการณ์ทางจิตใจภายหลังกลับคืนสู่สังคมของผู้ป่วยยาเสพติดที่บำบัดครบโปรแกรม และยังอยู่ในระยะติดตามผลปิยณัฐฎา ชาวเนื้อดี
2557ประสบการณ์ทางจิตใจในการเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีศิลปะเป็นสื่อของนิสิตนักศึกษาที่มีแนวโน้มภาวะวิกฤตทางอารมณ์อัจจิมา อาภานันท์
2548ประสบการณ์ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาวินิตของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษากชวร จุ๋ยมณี