Browsing by Subject กุ้งกุลาดำ -- การเลี้ยง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การทดลองใช้จุลินทรีย์สำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิดธนิกา จินตนะพันธ์
2535การศึกษาพิษเฉียบพลันของเมททิลพาราไธออนต่อกุ้งกุลาดำสถาพร สุวรรณรักษ์
2541การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำระหว่างระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดที่มี ตัวกรองชีวภาพแบบไอโอดรัมและแบบใต้น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนภาพร กิติมศักดิ์
2530คุณภาพน้ำในระบบการเพาะพันธุ์กุ้งทะเล ชนิดหมุนเวียนน้ำแบบปิดสมภพ รุ่งสุภา
2546ธุรกิจจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ส่งผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและกายภาพของจังหวัดสมุทรสาครอดิศักดิ์ กันบุญ
2543ผลของคลอเรลลาและออสซิลาตอเรียต่อ วิบริโอ ฮาวีอาย 1526 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำพูลศักดิ์ พยัพเมฆ
2541ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบดีไนตริฟิเคชัน สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon)ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ