Browsing by Subject ก๊าซชีวภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013DESIGN AND DEVELOPMENT OF ETHYLENE CARBONATE PRODUCTION PROCESS FROM BIOMASSHattachai Aeowjaroenlap
2011Hydrogen production via sorption enhanced biogas steam reforming using nickel-based catalystsJanewit Phromprasit
2015PERFORMANCE ASSESSMENT OF A BIOGAS SORPTION ENHANCED CHEMICAL LOOPING REFORMING PROCESS INTEGRATED WITH HIGH TEMPERATURE PEM FUEL CELL SYSTEMSarunyou Kasemanand
2552การจัดการเทคโนโลยีในฟาร์มสุกรเพื่อประสิทธิภาพระบบแก๊สชีวภาพ : รายงานฉบับสมบูรณ์ขันทอง สุนทราภา
2554การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ซิลิกาดัดแปรแววดาว ใจบุญ
2556การทำให้เป็นของเหลวของซังข้าวโพดอิมเพรกเนตด้วยแอลคาไลในเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤตกอบโชค คำปวง
2556การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานไม้อัดแผ่นเรียบโดยถังปฏิกิริยาแบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนวรรณิศา พงศ์จิตประเสริฐ
2551การประเมินศักยภาพในการผลิตคาร์บอนเครดิตจากหลุมฝังกลบขยะภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครเบญจาภา จรณศักดิ์สกุล
2552การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนน้ำเสียโรงงานผลิตกระดาษกล่องขาวเคลือบมันกนิษฐา วิมลรัตน์
2529การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากถั่วเหลืองโดยกรรมวิธีชั้นตะกอนจุลชีพไร้อากาศแบบไหลขึ้นณรงค์ จิตต์จรุเกียรติ
2555การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมของต้นข้าวโพดที่ปรับสภาพเบื้องต้นร่วมกับของเสียกลีเซอรอลชนกพร วงษ์วัน
2551การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนเก่าด้วยระบบหมักอมรพรรณ แถมเงิน
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในหน่วยงานทหาร :กรณีศึกษากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์อภิญญา จันทเขตต์
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรโดยการหมักร่วมกับผักตบชวาสรศักดิ์ ท่าใหญ่
2554การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าในระบบหมักไร้อากาศแบบขั้นตอนเดียวณัฐกาญจน์ ชราพก
2541การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบสิรีพร คชพันธุ์สุนทร
2526การย่อยสลายและการผลิตก๊าซชีวภาพของขยะแบบไร้ออกซิเจน โดยแบคทีเรียชนิดชอบความร้อนศักดิ์ชัย โอภาสวัตชัย
2555การวิเคราะห์การใช้สารอินทรีย์ของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรกมลชนก สนิททรัพย์
2537การสำรวจสรีรวิทยาเชิงนิเวศน์ของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแก๊สชีวภาพในกากตะกอนน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมนม : รายงานผลการวิจัยศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์; พัสตรา เขมาวุฒานนท์
2553การหมักร่วมของขยะเศษอาหารกับกากตะกอนน้ำเสียชุมชนโดยใช้ถังหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพอรวรรณ วัฒนยมนาพร