Browsing by Subject ก๊าซเรือนกระจก -- การลดปริมาณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2010T5 or T8 fluorescent lamps : making decision with their carbon footprintsNonthaphat Suesareetham
2559การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกณฐพล รำพึงกิจ
2553การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์วรเดช เกรียงสันติกุล
2554การประเมินรอยเท้าคาร์บอนของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลในประเทศไทย กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ และโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอนยุทธศักดิ์ ศิริสินธว์
2551การประเมินวัฏจักรชีวิตและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของวัสดุผนังทึบในอาคารบ้านพักอาศัยอัจฉรียา ชัยยะสมุทร
2559การประเมินศักยภาพโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ากฤษณี สุวรรณพาหุ
2556การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทำนาข้าวต่างสายพันธุ์ยุทธพงษ์ พงษ์อักษร
2555การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานพาณิชย์อาภาพัชร หุ่นศิริตระกูล
2554การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการเกิดแก๊สเรือนกระจกในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นโดยเทคโนโลยีการรักษาสภาพซีรัมน้ำทิ้งเจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร
2557การวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางและขนส่งที่เกิดจากกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยุคันต์ทิวัตถ์ กมลาสน์กุล
2554การวิเคราะห์ภาระสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดในประเทศไทยณิรดา ภูมิสิริภักดี
2555การศึกษากระบวนการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์นิกร เจียมวรพงศ์
2555การศึกษาดัชนีคาร์บอนจากการใช้พลังงาน สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยพงศ์ปิติ เดชะศิริ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2556การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพรินต์ระหว่างหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนครินทร์ ปัญญาใส
2556ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศกัญญารัตน์ โคตรภูเขียว
2554บทบาทของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ Copenhagen Accord และ Cancun Agreementพิชญ์สินี นิ่มวิศิษย์
2556ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวสารินี โฉมแก้ว
2552เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องคาร์บอนเครดิตกิตติวัฒน์ เมณฑกา