Browsing by Subject ของเสียทางการเกษตร -- การนำกลับมาใช้ใหม่

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การคัดเลือกวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับเป็นสารตั้งต้นในการหมัก เอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiaeจารุวรรณ สัมพันธ์วณิช
2546การผลิตตัวดูดซับรูปทรงกลมที่มีรูพรุนจากสารประกอบของเซลลูโลส เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2546การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2552การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพลพัฒน์ นิลอุบล
2553การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกะลาแมคาเดเมียโดยการกระตุ้นทางกายภาพอลิสรา นิติวัฒนะ
2551การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอลศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล; วีระชัย บัญชรเทวกุล; ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์
2547การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซินสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
2549การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซีนสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
2540การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับผลิตไบโอเซอแฟกแตนท์จาก Bacillus licheniformis F2.2บงกช สุทธิวาณิชกุล
2553โครงการวิจัยการสังเคราะห์บิวทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร : รายงานผลการวิจัยอาภาณี เหลืองนฤมิตชัย