Browsing by Subject ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2542WTO กับการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อคุ้มครองทรัพยากรร่วมของโลก : ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกาห้ามนำเข้ากุ้ง และผลิตภัณฑ์จากกุ้งจากประเทศไทยจิราวัลย์ คชฤทธิ์
2539การประเมินราคาทางศุลกากร การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก และอุปสรรคทางด้านเทคนิค : อุปสรรคแฝงทางการค้าอิศรา ศานติศาสน์
2536การเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ในเรื่องการค้าบริการและผลกระทบที่มีต่อกฎหมายและธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยวรวุฒิ ลีลาเวทพงษ์
2545บทบาทของ GATT/WTOในการแก้ไขกรณีพิพาทเรื่องบุหรี่ และกุ้งทะเลระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1985-1999)เครือวัลย์ ตั้งธรรมสิริกุล
2535ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อตกลงการค้ามันสำปะหลังระหว่างไทย และประชาคมยุโรปสมสกุล จันทรสูตร
2555ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรณีคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าร่วมกับความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนน.สุไฮดา สุไลมาน
2553ปัญหาทางกฎหมายตาม REACH ในการส่งออกสารเคมีไปสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีส่งออกพาราไซรีนศุภลักษณ์ คำพานุตย์
2544ปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายเศรษฐกิจในการคำนวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 6 ของความตกลงว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994วรรณพฤกษ์ รังสิโสภิณ
2552ปัญหาและแนวทางการตีความมาตรา 20 (บี) และมาตรา 20 (จี) ภายใต้แกตต์/องค์การการค้าโลกดวงแก้ว นพพรพรหม
2540ผลกระทบของข้อตกลงแกตต์รอบอุรุกวัยต่อชาวนาไทย : การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค : รายงานผลการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2539ผลกระทบของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการที่กระทบต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมของไทยอรรฆนิน เรืองอาจ
2538ผลกระทบของแกตต์กับสิทธิบัตรกัลยา ยังสุขยิ่ง
2536ผลของการเจรจาแกตต์ในการลดหรือยกเลิกการช่วยอุดหนุนสินค้าเกษตรตามร่างข้อตกลง Draft Final Act ของเลขาธิการแกตต์ที่มีต่อ กฎหมายเศรษฐกิจของไทยในด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรนิวัฒน์ โทรวัฒนา
2542หลักการค้าเสรีของแกตต์กับการคุ้มครองทรัพยากรร่วม : ศึกษากรณีคดี Tuna-Dolphinมณฑาทิพย์ ลิ้มธนะกิจ
2554องค์การการค้าโลกกับการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีพาทการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของสหภาพยุโรปในช่วงปี ค.ศ. 2004-2009ภัทรพงศ์ สาลักษณ์