Browsing by Subject ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การเมืองของนโยบายการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียวรวลัญช์ โรจนพล
2545นัยทางกฎหมายที่สำคัญของกรณีพิพาทเรื่องแร่ใยหินภายใต้องค์การการค้าโลกศิริวรรณ อิทธิปัญญาวรกุล
2550นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีนพิกัด 07-08 เรื่องผัก และผลไม้ : ศึกษาผู้ได้ประโยชน์ และผู้เสียประโยชน์แสน กีรตินวนันท์
2549ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลงทุนใน สปป ลาวแก้วสายจง สายสุวรรณวงศ์
2548ผลกระทบของข้อตกลงการค้าสตรีต่อการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยพีรดนย์ ตระกูลมีโชคชัย
2552พันธกรณีของประเทศไทยในร่างความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา : ศึกษากรณีบริการไปรษณียภัณฑ์ด่วนรินทิพย์ ต่อปัญญาเรือง
2547มาตรฐานการทบทวน (Standard of Review) เกี่ยวกับความเสียหายตามความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้องภายใต้ WTOอมรวไล นิลพานิช, 2522-
2547ระบบกรอบราคาของประเทศชิลีกับความตกลงสินค้าเกษตรขององค์การการค้าโลกนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช, 2522-
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศไทย กรณีศึกษา : บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
2552แนวทางการเปิดเสรีด้านบริการสาขาสุขภาพภายใต้ร่างความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาวทานีย์ เมฆหมอก
2549โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน : รายงานฉบับสมบูรณ์ประโยชน์ เจริญสุข