Browsing by Subject ข้อสอบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE ACADEMIC COLLOCATIONAL COMPETENCE TEST FOR EFL UNIVERSITY STUDENTS: AN APPLICATION OF THE ARGUMENT-BASED APPROACHApichat Khamboonruang
2529กระบวนการและปัญหาในการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประสิทธิ์ สวัสดิ์ประดิษฐ์
2529การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสองอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2529การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสองอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2552การพัฒนาการจัดทำธนาคารข้อสอบตามมาตรฐานของกองทัพเรือพงศ์เทพ จิระโร; สิริพร พุ่มแก้ว
2547การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 : การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัยณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
2547การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรณัฏภรณ์ หลาวทอง
2537การพัฒนาชุดของแบบสอบคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาเพื่อวัดพัฒนาการในช่วงระดับความต่อเนื่องของความสามารถในการเรียนพิศิษฐ ตัณฑวณิช
2533การพัฒนาดัชนีความสอดคล้องของแบบแผนการตอบข้อสอบรายบุคคลพนิชา สังข์เพ็ชร
2539การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการเทียบคะแนนเชิงเส้นตรงตามแนวนอน โดยใช้แบบสอบร่วมสมพงค์ แก้วแฉล้ม
2553การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบ 2 ทางด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงทั่วไประดับลดหลั่น : การประมาณค่าพารามิเตอร์ชลี ภัทรพิชญธรรม
2551การวิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ : การวิเคราะห์พหุระดับอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์
2539การวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ความเป็นเอกมิติของแบบสอบตามโมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วมสุวิมล ติรกานันท์
2549การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยที่เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบเฉลิมฤทธิ์ แกล้วกล้าหาญ
2558การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในแบบสอบที่มีการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาค ระหว่างวิธีการถดถอยโลจิสติก วิธีซิปเทสท์และวิธีราสช์ทรีสุภะ อภิญญาภิบาล
2526การสร้างมิติสัมพันธ์การใช้ภาษา เพื่อการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาแบบมหภาษา : รายงานผลการวิจัยกัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ; ผ่าน บาลโพธิ์
2550การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการเชื่อมโยงคะแนนตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติภายใต้การหมุนแกน โครงสร้างเชิงมิติและระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันพัชรี จันทร์เพ็ง
2537การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการเทียบมาตราระหว่างแบบอิควิเปอร์เซนไทล์ กับแบบเชิงเส้นตรงวรเนตร พิชิตเกริกพล
2551การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคตามทฤษฎีของสโตลซ์ระหว่างมาตรประมาณค่ากับแบบวัดชนิดสถานการณ์ : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาคภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม
2545การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบ เมื่อตรวจด้วยวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนกับวิธีประเพณีนิยมเอมอร จังศิริพรปกรณ์