Browsing by Subject ครัวเรือน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การปรับตัวของพฤติกรรมการบริโภคภาคครัวเรือนไทยภายใต้พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความสูญเสียและการบริโภคที่อ้างอิงกับครัวเรือนอื่นทศพล เค้าสมบัติวัฒนา
2547การวิเคราะห์ผลประโยชน์และระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอิศรา แสงศรี, 2522-
2558การสร้างประชากรไทยสังเคราะห์ในระดับบุคคลและระดับครัวเรือนณัฐพร วัฒนสุทธิ
2547ขนาดครัวเรือน รายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2543 : บทวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปิยาวรรณ สกุลเจริญ
2552ผลกระทบของทรัพย์สินในรูปแบบบำนาญภาคบังคับต่อการออมภาคครัวเรือนกนกวรรณ ธรรมแสง
2553พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการบริโภคที่มีความหนืดของครัวเรือนไทยภายใต้ทฤษฎีวงจรชิวิตและรายได้ถาวรทิพสิริน สุขสันติ์