Browsing by Subject ครูประถมศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีทนารีรัตน์ กล้าหาญ
2540การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจรรยารักษ์ ลำจำปา
2529การนำเสนอโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรังปัญญา หมื่นบาล
2547การปฏิบัติงานวิชาการของครูประถมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนอรุณณี พรพงศ์, 2520-
2530การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2530การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : อภิปรายผลและข้อเสนอแนะสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2547การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาปรัชญาการศึกษาส่วนบุคคลของครูประจำการระดับประถมศึกษาวีณา ก๊วยสมบูรณ์, 2518-
2548การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
2558การพัฒนานโยบายการเตรียมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประถมศึกษาสุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์
2544การพัฒนาแบบประเมินตนเองด้านการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับคุณภาพ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติรัชนีวรรณ สงชู
2540การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษาโศภิต พุฒขาว
2542การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองแบบร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนประถมศึกษาวัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานีชาตรี บวรเวสสะ
2546การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความมุ่งมั่นในการทำวิจัย พฤติกรรมการทำวิจัย และคุณภาพงานวิจัยของครูระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครณัฐพร พวงไธสง, 2519-
2547การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูประถมศึกษาพินดา วราสุนันท์, 2522-
2557การวิจัยและพัฒนากระบวนการชี้แนะที่อิงทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับชุดความคิดด้านการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษามิลินทรา กวินกมลโรจน์
2550การวิจัยและพัฒนากระบวนการสืบสอบแบบชื่นชมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของความมุ่งมั่นในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษาพิรดา ธุระเจน
2553การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ โดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษาประไพ ธรมธัช
2558การศึกษาสภาพ ปัญหาและความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานครนุชนภา ราชนิยม
2529การศึกษาสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดารธานินทร์ อัศวรัตน์
2545การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครสุนา ณ สุโหลง, 2517-