Browsing by Subject ครูฝึกสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเหมวรรณ ขันมณี
2558การพัฒนาหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ระดับมัธยมศึกษาภาณุ กุศลวงศ์
2555การศึกษาการใช้งานวรรณกรรมในการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกภาษาอังกฤษ : รายงานการวิจัยมณีรัตน์ เอกโยคยะ
2526การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อการสอน ระหว่างนักศึกษาฝึกสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนภาวินี ภูพิชญ์พงษ์
2528การเปรียบเทียบความต้องการของอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนในการเสริมสมรรถภาพ ด้านการนิเทศการฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมมัธยมศึกษานาฏยา อุกฤษฏ์ดุษฎี
2529การเปรียบเทียบปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาวิทยาลัยครู กลุ่มนครหลวงที่มีภูมิหลังต่างกันแฉล้ม ลิมปิจักร์
2556ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างคุณภาพของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับความยึดมั่นผูกพันในการทำงานของนิสิตครูโดยมีความเชื่อในความสามารถของตนเป็นตัวแปรส่งผ่านหทัยทิพย์ สีส่วน
2508บทบาทของอาจารย์ช่วยฝึกสอนที่มีต่อการฝึกสอนฉันทลักษณ์ ศรีนิลทา
2554ผลของการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานบนเว็บ 2.0 ที่มีต่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชญาภรณ์ พัวพานิช
2529สมรรถภาพครูของนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของนิสิต อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนพรทิพย์ เอี่ยมภักดิ์