Browsing by Subject ครูพลศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมของครูพลศึกษาอัจฉราลักษณ์ วิเศษ
2540การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทยสุนทรี ศิริอังกูร
2550การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครสุริยา กลิ่นบานชื่น
2529การศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในงานของครูพลศึกษากมล อุปผล
2547การศึกษาการใช้ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ในกระบวนการเรียนการสอนของครูพลศึกษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสุรเดช โพธิกุล, 2522-
2544การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อวิชาพลศึกษาและครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครกิ่ง ใจแกล้ว, 2505-
2513การศึกษาปัญหาการจัดและการบริหารด้านพลศึกษา ในสถาบันฝึกหัดครูเสมือน พิชิตกุล
2540การศึกษาพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครดวงเดือน พยอมหอม
2528การศึกษาสมรรถภาพทางกายของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษาภาคกลางจันทนี เก็จวลีวรรณ
2540การศึกษาสมรรถภาพทางวิชาชีพครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต้ดนูวัส ทิพย์น้อย
2547การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542แสวง วิทยพิทักษ์
2529การเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของครูพลศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนพัทยา สุคนธมณี
2528ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไพฑูรย์ มหิพันธุ์
2527ความคิดเห็นของครูพลศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายพยุงศักดิ์ สนเทศ
2530ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) ที่มีต่อวิชาพลศึกษาวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
2529ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และครูพลศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครขวัญชัย ฮึงรักษา
2528ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ และวิธีการป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของครูพลศึกษามนเฉลา กรศรีสวัสดิ์
2533ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9วารี คำชื่น
2526ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน ของอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษาสุทัศน์ วรรณวิจิตร
2533ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนพลศึกษาระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 6วัชระ ชานุตะโร