Browsing by Subject ครู -- การสำรวจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2518การลาของอาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2516นวลอนงค์ ตันตระกุล
2512การศึกษาความคิดเห็นของครูประถมและครูในสถาบันฝึกหัดครู เกี่ยวกับความมุ่งหมายของการประถมศึกษาประยูร อาษานาม
2513การศึกษาลักษณะงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางนงนุช สาราภรณ์
2511การเปรียบเทียบทัศนคติต่ออาชีพครูของผู้ที่เป็นครูแล้วกับนิสิตฝึกหัดครูนวลจันทร์ ทิมวงศ์
2508ความคิดเห็นของครูต่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดพระนครและธนบุรีเจียรนัย สุรัตพิพิธ
2521ทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานครพรรณี ภวภูตานนท์