Browsing by Subject ความจำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การพัฒนาจาวาแอปเพล็ตเพื่อแสดงภาษามาร์คอัพสำหรับแผนภูมิช่วยคิดและช่วยจำธนดล จรูญวงศ์นิรมล
2538การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยเทคนิคการช่วยจำและค้นหาความหมายของคำวรรณี อริยะสินสมบูรณ์
2522การวิเคราะห์ผลร่วมระหว่างช่วยการเสนอสิ่งเร้าซ้ำ และช่วงจำในการจำคำโยงคู่แบบน่อเนื่อง เพื่อทดสอบทฤษฎีการเลือกรหัสนวลฉวี คุ้มตระกูล
2522การวิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมของคำเสนอซ้ำที่มีต่อการจำเพื่อทดสอบทฤษฎีรหัสพหุคูณประไพพิศ เขมะชิต
2538การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการ การจำเพลงที่มีคำสัมผัสและไม่มีคำสัมผัสของเด็กอายุ 7 ถึง 11 ปีสุกัญญา ทองเสงี่ยม
2530การเปรียบเทียบการระลึกได้ทันทีในเนื้อหาร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อมีและไม่มีจินตภาพจากการฟังและการอ่านเรียง สุวรรณพงศ์
2542การเปรียบเทียบความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีการเสนอกรอบมโนทัศน์ในตำแหน่งที่ต่างกันชุติมา พรหมรักษา
2542การเปรียบเทียบความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่เสนอเป็นคำพูดและเป็นภาพในเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปีกาญจนา กระต่ายทอง, 2514-
2540การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ และไม่ได้รับการฝึกทักษะการคิดเลขในใจภมร สุรพงษ์รัตน์
2530การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์ กับกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกบทเรียนวุฒิชัย ศรีวสุธากุล
2541การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน ในการจำเนื้อหาที่เป็นกระบวนการของนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีกลยุทธ์การนำเสนอภาพเคลื่อนไหวต่างกันดวงเนตร คงปรีพันธุ์
2530การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการใช้ภาพถ่าย ที่ใช้เทคนิคมุมกล้องต่างกันสมชาย คอประเสริฐศักดิ์
2530การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีสาธิตเงียบกับวิธีสาธิตพจนีย์ วราลักษณ์
2518การเรียนรู้คำโยงคู่โดยการจำแบบการระลึกได้จากการเห็นและการได้ยินชัยนาถ นาคบุปผา
2541การใช้ภาพที่ไม่คาดคิดมาก่อนเป็นเครื่องมือช่วยจำและผลที่มีต่อการระลึกถึงภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์วรรณรัตน์ แสงสุรีย์วัชชรา
2518ความสามารถในการจำของบุคคลต่างวัยแบบโลไซอุบล เล่นวารี
2554ความสามารถในการจำและการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามของเด็กปกติ เปรียบเทียบกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสินีนาถ เศวตสุพร
2522ความสามารถในการอนุรักษ์ความคิดเกี่ยวกับความยาว มวลสารและปริมาณของเหลว โดยวิธีทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดวัลนิกา ฉลากบาง
2558ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความจำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังกาญจนา เสวิคาร
2546ผลกระทบของการทดสอบความจำโดยมีการชี้แนะต่อความจำที่ผิดพลาดในเด็กอายุ 5, 8 และ 11 ปีปริญญา มีสุข