Browsing by Subject ความดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007A comparative study of Chinese and Thai proverbs as reflecting the idea of virtueChidhathai Puyati
2553กลมเงาะ : กรณีศึกษาด้านนาฏยศิลป์ บริบททางจริยธรรมและคุณธรรมคมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง
2555กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาคำตัน วิชัยคำจร กิทธินส์
2546การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธิดาพร โตสติ
2558การพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาลเบญจพร จึงเกรียงไกร
2554การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจวราภรณ์ เตชะสุวรรณา
2551การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยใช้กิจกรรมศิลปศึกษาแบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3วิบูลย์ชัย ใยบัวเทศ
2551การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิเคราะห์กลุ่มพหุมาลัยพร นนท์แก้ว
2529การวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนิตยา ปิ่นชาญชัยยุทธ
2551การศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัชรินทร์ รุจิรานุกูล
2551การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการประยุกต์ใช้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครอัจจิมา เชาวน์ดี
2526การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความดีในปรัชญาจีนสมัยโบราณมาลี ศรีเพชรภูมิ
2554การสำรวจสถานภาพสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล
2560“คนดี สำคัญกว่าทุกสิ่ง”: ญาติธรรมกับการสร้างการยอมรับพุทธทาสภิกขุในสังคมไทย พ.ศ. 2475 -2529ทิวาพร อภัยพัฒน์
2527ความคิดเห็นของนักการศึกษา ครูพลศึกษาและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับคุณธรรมที่เกิดจากการกีฬาสุเทพ ชูสิมา
2550ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจนงลักษณ์ วิรัชชัย; สุวิมล ว่องวาณิช; พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; เพียงใจ ศุขโรจน์
2560บุญ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกายสุนทรี โชติดิลก
2543ปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคล เพื่อมุ่งความสำเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ : รายงานผลการวิจัยสุวิมล ว่องวาณิช; นงลักษณ์ วิรัชชัย
2550ผลการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย : การวิเคราะห์พหุระดับและพัฒนาการอวยพร เรืองตระกูล
2552ผลและความคงทนของการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการสอนแบบบูรณาการด้วยการเขียนบันทึกประจำวันลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์