Browsing by Subject ความผูกพันต่อองค์การ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 63  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Culture and employee engagement of Thai employees : case study of south Korean multinational corporations in ThailandThida Roungtheera
2560กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดองค์การที่สร้างความผูกพันของครูและนักเรียนผาสุก สุมามาลย์กุล
2549การทำนายความพึงพอใจในงาน และความผูกพันทางจิตใจต่อองค์การจากภาวะผู้นำแบบนักปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่านปัทมา จิตรศรีสวัสดิ์
2542การประยุกต์การวิเคราะห์โครงสร้างค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนร่วมแบบกลุ่มพหุที่มีตัวแปรแฟนทอม ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้สถานภาพของโรงเรียน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในอาชีพจิราพร ผลประเสริฐ
2560การพัฒนาเครื่องมือวัดและส่งเสริมบรรยากาศโรงเรียนเพื่อสุขภาวะและความยึดมั่นผูกพันกับงานของครู: การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้วัชรศักดิ์ สุดหล้า
2547การพัฒนาโมเดลความผูกพันต่อองค์กร ของครูโรงเรียนเอกชนวันวิสาข์ แสงประชุม, 2521-
2550การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธณัฐชา รัตนพันธ์
2552การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิกษณีย์ วิโสจสงคราม
2546การวิเคราะห์ตัวประกอบที่ทำให้เกิดการคงอยู่ในกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ละออ อริยกุลนิมิต, 2507-
2558การศึกษาความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ GENERATION Yธิดารัตน์ สิริวราวุธ
2559ความผูกพันในองค์การ : ศึกษากรณี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนันต์ มณีรัตน์
2557ความสัมพันธ์ 3 มิติ ของค่านิยมของพนักงาน ค่านิยมขององค์กร และความผูกพันต่อองค์กรศุทธกานต์ มิตรกูล
2553ความสัมพันธ์ของความเครียดในงาน ความผูกพันกับองค์การ และความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทเอกชนพรรณรัตน์ เกิดภาคี; เพ็ญนภา กุลกานต์สวัสดิ์; มณีรัตน์ สุราฤทธิ๋
2557ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม และความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์การ หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน โดยมีวัฒนธรรมปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่เป็นตัวแปรกำกับธัญญา แซ่โค้ว; พรพรรณ เพ็ชรทอง; อัจฉราวดี อินทนิล
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ ลักษณงาน กับความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนสกุลนารี เวทยะเวทิน
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองโดยยึดองค์การเป็นหลัก กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ขององค์การ ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนกิติมา คงขวัญเมือง
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าและสมาชิกและความผูกพัน โดยมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับการให้อำนาจเป็นตัวแปรส่งผ่านกิมาพร ลีสมิทธิ์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานราชการนภาดา อุดมชัยรัตน์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับองค์การ การทำหน้าที่พลเมืองในองค์การกับความตั้งใจในการลาออกจากงานนันทพร สุขสถิตย์; เสาวณีย์ วงค์สวัสดิ์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์การ โดยมีความเข้มแข็งอดทนเป็นตัวแปรกำกับธัญญภรณ์ อรรณพ ณ อยุธยา; นันทนัช ทองอุปการ; ไพสิฐ คานทองดี