Browsing by Subject ความยุติธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2548กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การคืนอำนาจแก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2549กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านสลาม จังหวัดปัตตานีมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
2523การวิเคราะห์ความคิดเรื่อง ความยุติธรรม ในอุดมรัฐของเพลโตพรทิพา บรรทมสินธุ์
2546การเปรียบเทียบผลของการประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชากับโดยคณะกรรมการ ต่อการรับรู้ความเป็นธรรมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การสุรีย์วรรณ สรงสระแก้ว
2543ข้อโต้แย้งของฝ่ายชุมชนนิยมต่อมโนทัศน์ของจอห์น รอลส์ เรื่องบุคคลและชุมชนสำราญ เทพจันทร์
2533ความคิดเรื่องความเท่าเทียมกันในทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น รอลส์สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล
2557ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม และความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์การ หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน โดยมีวัฒนธรรมปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่เป็นตัวแปรกำกับธัญญา แซ่โค้ว; พรพรรณ เพ็ชรทอง; อัจฉราวดี อินทนิล
2552ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์กร การได้รับการเพิ่มความสามารถแห่งตนกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชนฉัตรกมล เจริญวิภาดา
2545ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์การ การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครสุกาญจน์ ชัยณรงค์
2545ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์การ ความคล้ายคลึงในเจตคติต่องานกับการเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์เยาวเรศ เอื้ออารีเลิศ, 2507-
2540ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อว่าโลกนี้มีความยุติธรรม กับความรู้สึกที่ดีเชิงอัตวิสัยของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาริณี วิเศษศร
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อว่าโลกยุติธรรม การนับถือศาสนาภายในและการนับถือศาสนาภายนอกกับความสุขเชิงอัตวิสัยและสุขภาวะทางจิตณัฐวิท โพธิประสาท; ปฐมพร วิสุทธิสุรพูล; พิมพ์จุฑา นิมมาภิรัตน
2543ปรัชญาการเมืองในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิงว่าด้วยเรื่อง ความยุติธรรมเฉลิมชนม์ อุณหเสรี
2542ปรัชญาการเมืองในสามก๊ก ว่าด้วยเรื่องความยุติธรรมสราวุฒิ ธนาศิลปกุล
2541มโนทัศน์เรื่องความยุติธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท The concept of justice in Theravada Buddhismวันวร จะนู
2557อิทธิพลของความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมต่อการตัดสินด้านจริยธรรมไตรภพ จตุรพาณิชย์
2556อิทธิพลของอำนาจและความชอบธรรมต่อระยะห่างทางสังคม : การศึกษาอิทธิพลส่งผ่านของความพอเพียงในตนเองปนัดดา นวธนโชติ
2556อิทธิพลส่งผ่านของการหมกมุ่นครุ่นคิดเกี่ยวกับอารมณ์โกรธระหว่างประสบการณ์การเจอเหตุการณ์ที่ไม่ยุติธรรมและการให้อภัยผู้อื่นโดยมีความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมประเภทเชื่อว่าผลกรรมตามสนองเป็นตัวแปรกำกับรพินท์ภัทร์ ยอดหล่อชัย; สุธาสินี ยมจินดา; สุรีย์พร รักการ
2553แนวคิดเรื่องความยุติธรรมของ ฌอง ฌากส์ รุสโซศุภชัย ศุภผล
2549โทษปรับ : ศึกษากรณีการใช้มาตรการอื่นมาเสริมและแทนการปรับสิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ