Browsing by Subject ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการสร้างกลุ่มเพื่อนโดยการสนทนาแบบออนไลน์ : ศึกษากรณีกลุ่มเพื่อนมิตรภาพพชรมน พิริยะสกุลยิ่ง
2556กระบวนการสร้างกิจกรรมศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะเกี่ยวเนื่องเพื่อการรวมสังคมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเตือนฤดี รักใหม่
2550การจัดการความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายในที่เกี่ยวข้องขององค์กรสตรีธัญญรัตน์ สาปาน
2517การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อมวลชนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของประชากรในเขตเมืองและชนบทเวทย์ ธโนปจัย
2550การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสร้างตัวตนในเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยวัชรินทร์ ภิญโญศาสตร์
2529การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบศูนย์การเรียนกับแบบเรียนปกติวิมลมาศ ปันยารชุน
2552การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของการเลือกคู่ครองโกสินทร์ รัตนคร
2550ความสัมพันธ์ฉันคนรักผ่านเกมแร็กนาร็อกออนไลน์ (ประเทศไทย)สิทธิชัย สาตรวาหา
2548ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสำเร็จในงาน สัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับคุณค่าในการจัดการตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกรม การแพทย์ เขตกรุงเทพมหานครจงรักษ์ มาลิเสน
2546ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์กับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสุภิญญา แสนศรีจันทร์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมในคู่รักกับความพึงพอใจในความสัมพันธ์โดยมีการมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรส่งผ่านดาวุธ ศาสนพิทักษ์; ธิดา สุดใจ; วาสิตา กำเนิดมงคล
2557ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของครูกับเด็กและพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กวัยอนุบาลสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ
2551ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเสมือนจริงจตุรวิทย์ ทองเมือง
2554ประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงรักเพศเดียวกันที่มีความสัมพันธ์แบบคู่รักพิมพ์สิริอร ศิริทิณพงษ์
2544ประโยชน์ที่เอื้อต่อกันจากสัมพันธภาพระหว่างแหล่งข่าวกับสื่อมวลชนสายเทคโนโลยีสารสนเทศภาณุพงศ์ อัฐฐะประภาส
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้บริการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครประณัฐธร นินปาละ
2556ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกรสพร เพียรรุ่งเรือง
2554ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและทิศทางของความคิดเห็น ที่มีต่อความตั้งใจซื้อในเครือข่ายสังคมพจนารถ อินทมาตร์
2550ผลของกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามแนวรูปแบบ ทีม เกม ทัวนาเม้นท มีต่อการพัฒนาความรู้เรื่องการสื่อสารเพื่อรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ประไพพิมพ์ สุขพลี
2554ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกายรุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ์