Browsing by Subject ความสามารถทางภาษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014THE DEVELOPMENT OF A CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING COURSE TO ENHANCE CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH COMMUNICATION ABILITY OF THAI UNDERGRADUATES IN THE INTERNATIONAL PROGRAMKhwanchit Suwannoppharat
2010A development of the English tourist guides course using a task-based approach to enhance the oral English communication ability of Chiang Mai Rajabhat University undergraduatesNittaya Sanguanngarm
2009The effects of English language ability and types of communications strategies on oral communication ability of Thai university studentsSuttinee Chuanchaisit
2014EFFECTS OF TASK-BASED INSTRUCTION AND NOTICING THE GAP ON ENGLISH SPEAKING ABILITY OF UNDERGRADUATE STUDENTSDuangkamon Klungthong
2011The effects of web-based speaking test in English for tourism (WBST-EFT) task types and English proficiency levels on students’ speaking performance and an investigation of their attitudes and test taking strategiesMalinee Phaiboonnugulkij
2006Everyday Chinese speaking proficiency guidelines : a case study of Chulalongkorn University studentsPattra Pichetsilpa
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาโดยบูรณาการแนวสมดุลภาษาและ การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1กันตวรรณ มีสมสาร
2558การรับโครงสร้าง “ba” ของผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยศันสนีย์ เอกอัจฉริยา
2546การศึกษาการใช้ประโยคของเด็กอนุบาล อายุ 5 ถึง 6 ปีในกรุงเทพมหานคร / พรรณมาศ เบญจธนสมบัติพรรณมาศ เบญจธนสมบัติ
2543การศึกษาความสามารถในการเขียน ของนิสิตวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุภาณี ชินวงศ์
2542การศึกษาทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9ชนิตา สร้อยน้ำ
2535การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2547การสื่อสารเชิงวัจนะในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปีปณิธาร วงศาสุลักษณ์, 2524-
2545การเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารเพื่อการพูดภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอมรรัตน์ เหลืองแสงทอง, 2520-
2537การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อความสามารถ ในการฟังภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษต่างกัน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครศรัณยา ศรีวิชัย
2539การเปรียบเทียบความสามารถและกลวิธีการสรุปอิงความ ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และพื้นความรู้ในเรื่องที่อ่านต่างกันลักขณา ดอกเขียว
2533การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ แบบแนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการตรวจงานเขียนด้วยวิธีชี้แนะโดยตรง และวิธีชี้แนะทางอ้อมวิชชุดา สุธีสร
2533การเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจคำนามของเด็กปฐมวัย ที่เรียนโดยใช้ปริศนาคำทายและเพลงสุทธาทิพ มีชูนึก
2533การใช้เกมเพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัยที่มีปัญหา ในการจำแนกเสียงต้นของคำอติฉันท์ คูณภัคพิมล
2533ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเกษตร กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา สาขาเกษตรกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจันทร์ฉาย จาตุรงค์สาโรช