Browsing by Subject ความหลากหลายทางชีวภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Degenerate primer designing system for gene biodiversity study using dynamic pattern matchingWeeris Treeratanajaru
2011Factors affecting diversity and succession in phytoplankton communities in the coastal area of Si Racha-Si Chang, Chon Buri provinceNittaya Somsap
2011Mangrove mud metagenome : the source of new gene involving in bioactive compound biosynthesis and microcial diversity accessAnirut Limtrakul
2540การวิเคราะห์กฎหมายเพื่อการคุ้มครอง ภูมิปัญญาชาวบ้านว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกิตติ ยิ่งปัญญาโชค
2554การศึกษาความหลากหลายของแมลงและสัตว์ขาปล้องในพืชและดินที่เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพชัชวาล ใจซื่อกุล; บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2550การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และพื่นที่ข้างเคียงผุสตี ปริยานนท์; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ศานิต ปิยพัฒนากร; อนุสรณ์ ปานสุข
2556การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะขาม (หมู่เกาะแสมสาร) กับเกาะขามน้อย (หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์สมภพ รุ่งสุภา
2558การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะท้ายค้างคาว จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานสมภพ รุ่งสุภา
2543การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืช บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา : รายงานผลการวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2558ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานผลการดำเนินงานชัชวาล ใจซื่อกุล; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัยชัชวาล ใจซื่อกุล; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ.ชัชวาล ใจซื่อกุล; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2556ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯธงชัย งามประเสริฐวงศ์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2550ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวิมล เหมะจันทร; วรณพ วิยกาญจน์; สุชนา ชวนิชย์; กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์; ตัญชมัย ประดิษฐ์
2550ความหลากหลายของยีสต์และราจากลูกแป้งในจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยชุลี ยมภักดี; จิราภรณ์ ธนียวัน; ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
2545ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นในป่าธรรมชาติ และตามแนววางท่อก๊าซธรรมชาติ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีอรวรรณ วรรณศรี
2550ความหลากหลายของแมลงชีปะขาวและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่านวรรโณบล ควรอาจ
2554ความหลากหลายของแหล่งอาศัยและการกระจายของค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัยธงชัย งามประเสริฐวงศ์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2554ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดจากพื้นที่ศึกษาวิจัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และการคัดเลือกเห็ดที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์อรวรรณ สัตยาลัย; สีหนาท ประสงค์สุข; รัชนีกร ธรรมโชติ; ละม้าย แก้วเนิน; วิชาณี แบนคีรี; ปรางวลัย จันทร์แจ่ม
2551ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียกลุ่ม Streptomycetes จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : โครงการวิจัยธนาภัทร ปาลกะ; ไพเราะ ปิ่นพานิชการ