Browsing by Subject ความเครียด (จิตวิทยา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 100  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2003Source of stress in Chulalongkorn University dental studentsPagaporn Pisarnturakit
2540การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่าย ในการทำวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุธีรา พลรักษ์
2542การพัฒนาโมเดลบูรณาการเชิงสาเหตุของความวิตกกังวัลในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวินัย ปานโท้
2546การศึกษาการประเมินสถานการณ์ความเครียด การเผชิญความเครียดและผลลัพธ์การปรับตัวของมารดาที่ดูแลเด็กออทิสติกมนัสวี จำปาเทศ
2548การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเพศและปัจจัยด้านเพศสัมพันธ์กับความเครียด ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกกรุงเทพมหานครณัฏฐนุชิต ญาณพิพัฒน์พงศ์
2544การสำรวจความเครียด การจัดการกับปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรีอรุณี เกษรอุบล, 2502-
2537การสำรวจภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่บ้านวรรณนิภา สมนาวรรณ
2550การเปิดรับข่าวสาร ความเครียด และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเอื้องฟ้า ซื่อสัตย์
2546ความชุกของความผิดปกติจากการดื่มสุราและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ศรีสอางค์ แย้มศิริ
2543ความชุกของความเครียดจากการทำงานและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องของคนงาน ส่วนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมแมกเนติกเทปและอัลคาไลน์แบตเตอรี่แห่งหนึ่งวรินทร์ บุญเลี่ยม
2549ความชุกของความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนิสิตปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอังสนา สิงหอุบล
2545ความชุกของความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประพัตรา จันธนะสมบัติ
2548ความชุกของโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในผู้ป่วยที่ติดสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์อารีรัตน์ แสงศิริ
2548ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการทำงานและภาวะเบื่องานในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)กิตติพงษ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์
2545ความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความเครียดของครู ในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีนิศารัตน์ เอี่ยมชาญบรรจง
2545ความรู้สึกต่อภาวะการดูแลและความเครียดของบิดามารดาเด็กออทิสติกที่เข้ารับการบำบัดรักษาในตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์นาฎยพรรณ ภิญโญ
2559ความสัมพันธ์ของความเครียด ตราบาป เจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือทางจิตวิทยาและภาวะวิกฤตวัยกลางคนในคนวัยทำงานนิศานาถ เรืองเดชสิริพงศ์
2553ความสัมพันธ์ของความเครียดในงาน ความผูกพันกับองค์การ และความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทเอกชนพรรณรัตน์ เกิดภาคี; เพ็ญนภา กุลกานต์สวัสดิ์; มณีรัตน์ สุราฤทธิ๋
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตนเองกับความเครียดในพนักงานบริการสิริภรณ์ ระวังงาน
2546ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินความเครียด ความเข้มแข็งเกี่ยวกับสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญความเครียด กับการปรับตัวของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายรุ่งทิพย์ เบ้าตุ่น