Browsing by Subject ความเชื่อ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014L’ANALYSE DU SYMBOLISME RELIGIEUX DE L’ESPACE DANS ATALA DE CHATEAUBRIANDWithaya Khunatumsataporn
2546การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?สุธรรม นันทมงคลชัย; จิตตินี จันทรจนา; ปรียาพร มหาเทพ
2553การดำรงอยู่ของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในสังคมไทยปัจจุบัน: กรณีศึกษาหมู่บ้านดอนโพธิ์ ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำมนต์ อยู่อินทร์
2552การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทยพรสรัญ แสงปรีดีกรณ์
2530การศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพของชาวไทยมุสลิมที่ใช้บริการสุขภาพ ในโรงพยาบาลในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้สาลี เฉลิมวรรณพงศ์
2557การศึกษาระบบคำเรียกผีและมโนทัศน์เรื่องผีในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์มนสิการ เฮงสุวรรณ
2531การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความบริสุทธิ์ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์สันติ เมตตาประเสริฐ
2556การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในบริบทพุทธธรรม ความเชื่ออำนาจในการควบคุมตนและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีและไม่มีพฤติกรรมบนบานนิภาพร เหลืองวงศ์งาม; ประภาพรรณ เชิญกลาง; อภิพร เป็งปิง
2546การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิดไฉทยา ภิระบรรณ์
2554การสืบทอดและบทบาทของพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวกูย ที่บ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพรรณวดี ศรีขาว
2543การเปลี่ยนความเชื่อเวทิน ชาติกุล
2552การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯอาทิตยา เข็มทอง
2539ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนา และความทันสมัยของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครมณฑาวดี พูลเกิด
2541ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความวิตกกังวล และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานครพัสวี ตินตบุตร
2540ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อว่าโลกนี้มีความยุติธรรม กับความรู้สึกที่ดีเชิงอัตวิสัยของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาริณี วิเศษศร
2553คู่กรรมกับความคิดของผู้เสพที่มีต่อภาพลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นและความเป็นญี่ปุ่นเอวิตรา ศิระสาตร์
2529จิตสำนึกจากพิธีกรรม : ความเชื่อ และศักยภาพของท้องถิ่นกาญจนา แก้วเทพ
2527ทฤษฎีเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลสนับสนุนความเชื่อ : มูลฐานนิยมหรืออมูลฐานนิยมสิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
2537บทบาทของ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดสุริยน จันทรนคร
2544บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ : ศึกษากรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมรตพร ปัทมเจริญ