Browsing by Subject ความเสี่ยง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Growth options and interest rate exposure: a cross country comparisonPongsak Pojtanaditee
2549การกระจายความเสี่ยงตามเวลาเมื่อปัจจัยเสี่ยงเป็นแนวเดินแบบสุ่มสมใจ กุลจิราธนโชติ
2518การตัดสินใจในสภาพการเสี่ยงของบุคคลเมื่อเสี่ยงเพื่อตนเอง และเพื่อกลุ่มพิมลมาศ บุญมุสิก
2556การประเมินความเสี่ยงการขับขี่สำหรับการเฝ้าระวังผู้ขับขี่โดยข้อมูลสัญญาณดาวเทียมพีรพัศ ผลดีนานา
2555การประเมินความเสี่ยงต่อคอมมานด์อินเจคชันและการปฏิเสธการให้บริการโดยอิงสกีมาข้อมูลของเว็บเซอร์วิซวันวิษา โพธิ์เจริญ
2554การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์และการรวมพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงโดยคอปปูลาฟังก์ชันจักรพงศ์ เกียรติดำรง
2557การวัดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้ด้วยวิธีคอปปูลามูลค่าความเสี่ยงและวิธีคอปปูลาค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินกุสุมา โคจร
2555การวิเคราะห์หาปัจจัยและสร้างโมเดลทำนายความเสี่ยงของการเกิดภัยคุกคามความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในประเทศไทยอัจกิต อุฒาธรรม
2552การเข้าใจปัจจัยเสี่ยงตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์กิ่งกนก รัตนมณี
2557การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคนราทิพย์ ณ ระนอง
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทัศนคติต่อความเสี่ยง พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลทางการเงินและต้นทุนการกู้ยืมจตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม
2530ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินกับราคาหลักทรัพย์ ในประเทศไทยเมธินี รัศมีวิจิตรไพศาล
2555ค่าความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของบริษัทประกันภัยพิสิทธิ์ เลิศวิชญะวงศ์
2552บทบาทขององค์กรชุมชนในการป้องกันความเสี่ยงของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครปรวัน จันทรังษี
2549มูลค่าความเสี่ยงจากการแจกแจงปัวส์ซอง-ทวินามยุพาภรณ์ ด่านวัฒนาพงษ์
2545มูลค่าเสี่ยงสำหรับตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคเอเชียคมสันต์ ปิยะมาลย์มาศ, 2521
2553แบบจำลองเชิงความเสี่ยงของเสถียรภาพการเปิดหน้างานขุดเจาะ : รายงานวิจัยสง่า ตั้งชวาล
2532โปรแกรมนอนลีเนียและการจำลองแบบสำหรับการเลือกสรรหลักทรัพย์วิชัย มงคลปิยะธนา