Browsing by Subject คอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การทำเหมืองข้อมูลเพื่อหากฎความสัมพันธ์แบบหลายลำดับชั้นที่ปรากฏขึ้นบ่อยสุดเคอันดับแรกสรพล ชมไพศาล
2543การนำเสนอการออกแบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาฉันทนา โหมดมณี, 2513-
2547การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธนู ศรีไสย์; นิรชราภา ทองธรรมชาติ; จิตต์นิภา ศรีไสย; สงกรานต์ วีระเจริญกิจ; สุภาณี จุลชู
2541การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน : การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริคเจษฎาพร เมธีพิทักษ์ธรรม
2540การศึกษาการใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติชลธิชา ไชยวงศ์
2521การศึกษาระบบและการพิจารณาเลือกเครื่องอุปกรณ์ส่งข้อมูล เข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับงานภายในประเทศพนมกร แสงเดือน
2551การศึกษารูปแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยณรุทธ์ สุทธจิตต์; ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
2551การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลางอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง
2528การสร้างโปรแกรมเพื่อประมวลผล โดยใช้แฟ้มข้อมูลของระบบซีเอมเอสวัชรินทร์ ศรสันติสุข
2521การใช้คอมพิวเตอร์ของกิจการธนาคารปรียาพันธุ์ เถาเจริญ
2539การใช้คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายในธุรกิจนิตยสารและหนังสือชมพูนุท สวนกระต่าย
2526การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังโดยวิธีไดกอบติค : รายงานผลการวิจัยสุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร; จรวย บุญยุบล
2541การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในกิจการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา แก่นแก้ว
2534การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัยยุบล เบ็ญจรงค์กิจ; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์; พัชนี เชยจรรยา; สมบูรณ์ สุขะวณิช
2540ความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1เกษศิรินทร์ คำลื
2545ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมภายในองค์การกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานครจันทนา ชื่นวิสิทธิ์
2546ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์กับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสุภิญญา แสนศรีจันทร์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์กับความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขวิภาศิริ นราพงษ์
2516คอมพิวเตอร์ระบบ Time-Sharingอำนาย นารถศิลป์
2540ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11พัชราภรณ์ ผางสระน้อย