Browsing by Subject คุมกำเนิด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Effectiveness of contraceptive used behavior encouragement model to prevent unwanted pregnancy among young unmarried migrant women in Maesot, Tak Province, ThailandThaw Htwe Min
2013SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF CONTRACEPTIVE USE AMONG MARRIED WOMEN IN BHUTANTshetrim Zangpo
2541การกดการสร้างอสุจิด้วย Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) และ Testosterone enanthateนเรศร สุขเจริญ; เอนก อารีพรรค
2517การศึกษาปริมาณของทองแดงในมดลูกระยะต่าง ๆ ของวงสืบพันธุ์ของหนูที่ใส่ห่วงทองแดงสาลิกา เย็นอาคาร
2527การศึกษาเปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์ ของยานอร์เอ็ดธิสเตอร์โรนอีแนนเธทในตำแหน่งที่ฉีดต่างกันศิริพร ธนะแพสย์
2550การเปลี่ยนแปลงของมดลูกและเต้านมในแมวบ้านภายหลังการได้รับ เมดร็อกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตต และโปรลิเจสโตนกฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่
2516ความวิตกกังวลของสตรีที่ใช้ห่วงอนามัยคุมกำเนิดสุมาลี วิริยะโกศล
2555ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ แรงจูงใจ และทักษะในการคุมกำเนิด กับพฤติกรรมการคุมกำเนิด ของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงวัยรุ่น ในเขตภาคใต้ตอนบนเปรมยุดา นาครัตน์
2521บทบาทของห่วงคุมกำเนิดต่อองค์ประกอบของโปรตีนในมดลูกและการฝังตัวของพลาส โตซีสต์ในหนูทดลองกัลยาณี จันทรนิยม
2555ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครนฤมล ทาเทพ
2555ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยบุษบา ทับทิมสวน
2557ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดแบบสองวิธีของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตภาคใต้ตอนบนเทพกัลยา เหมทานนท์
2521ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการคงใช้วิธีการคุมกำเนิดของสตรี ที่มารับบริการวางแผนครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครจารุณี นะวิโรจน์
2515ผลของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปฏิสนธิ ที่มีต่อการยอมรับปฏิบัติการวางแผนครอบครัว ของสตรีหลักการคลอดบุตรในโรงพยาบาลศิริราชนิภา ปุรินทรางกูร
2549พฤติกรรมทางเพศในสตรีที่ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดฟ้าประไพ ปาละนันทน์
2515วิธีป้องกันการปฏิสนธิที่คู่สมรสในเขตเมืองเลือกใช้นภาพร บูรพาธนะ