Browsing by Subject คุมกำเนิด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Characteristics and factors affecting contraceptive utilization in premarital sexual relationship among unmarried youths in rural Yangon MyanmarHnin Ei Lwin
2012Effectiveness of contraceptive used behavior encouragement model to prevent unwanted pregnancy among young unmarried migrant women in Maesot, Tak Province, ThailandThaw Htwe Min
2013SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF CONTRACEPTIVE USE AMONG MARRIED WOMEN IN BHUTANTshetrim Zangpo
1983A survey study of male natifertility effect in some estrogenic free plantsSiripen Srichant
2541การกดการสร้างอสุจิด้วย Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) และ Testosterone enanthateนเรศร สุขเจริญ; เอนก อารีพรรค
2517การศึกษาปริมาณของทองแดงในมดลูกระยะต่าง ๆ ของวงสืบพันธุ์ของหนูที่ใส่ห่วงทองแดงสาลิกา เย็นอาคาร
2527การศึกษาเปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์ ของยานอร์เอ็ดธิสเตอร์โรนอีแนนเธทในตำแหน่งที่ฉีดต่างกันศิริพร ธนะแพสย์
2550การเปลี่ยนแปลงของมดลูกและเต้านมในแมวบ้านภายหลังการได้รับ เมดร็อกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตต และโปรลิเจสโตนกฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่
2515ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิเศรษฐ เปลื้องเข็ญ
2516ความวิตกกังวลของสตรีที่ใช้ห่วงอนามัยคุมกำเนิดสุมาลี วิริยะโกศล
2555ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ แรงจูงใจ และทักษะในการคุมกำเนิด กับพฤติกรรมการคุมกำเนิด ของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงวัยรุ่น ในเขตภาคใต้ตอนบนเปรมยุดา นาครัตน์
2521บทบาทของห่วงคุมกำเนิดต่อองค์ประกอบของโปรตีนในมดลูกและการฝังตัวของพลาส โตซีสต์ในหนูทดลองกัลยาณี จันทรนิยม
2555ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครนฤมล ทาเทพ
2555ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยบุษบา ทับทิมสวน
2557ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดแบบสองวิธีของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตภาคใต้ตอนบนเทพกัลยา เหมทานนท์
2521ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการคงใช้วิธีการคุมกำเนิดของสตรี ที่มารับบริการวางแผนครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครจารุณี นะวิโรจน์
2515ผลของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปฏิสนธิ ที่มีต่อการยอมรับปฏิบัติการวางแผนครอบครัว ของสตรีหลักการคลอดบุตรในโรงพยาบาลศิริราชนิภา ปุรินทรางกูร
2549พฤติกรรมทางเพศในสตรีที่ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดฟ้าประไพ ปาละนันทน์
2515วิธีป้องกันการปฏิสนธิที่คู่สมรสในเขตเมืองเลือกใช้นภาพร บูรพาธนะ