Browsing by Subject คุมกำเนิด--ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527) : รายงานผลการวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
2532การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527) : รายงานผลการวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
2536การศึกษาอัตราคงใช้วิธีคุมกำเนิดและอัตราล้มเหลว โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสองโครงการ ที่มีรูปแบบสอบถามการใช้วิธีคุมกำเนิดต่างกันเกื้อ วงศ์บุญสิน; วรชัย ทองไทย; มินจา, คิม โชว์
2533ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิดโดยใช้ข้อมูล โครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530เกื้อ วงศ์บุญสิน
2531รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย; ศิริวรรณ ศิริบุญ